PROFIL ABSOLVENTA

 

studijního oboru  68-42-L/501 (68-55-6) Veřejně pořádková činnost

 

Absolvent studijního oboru Veřejně pořádková činnost je připraven pro výkon funkce ochránce veřejného pořádku.

Úplné střední odborné vzdělání rozvíjí osobnost absolventa, poskytuje mu potřebné vědomosti, utváří odborné schopnosti a rozvíjí praktické dovednosti a návyky.

K nejdůležitějším žádoucím rysům osobnosti absolventa patří:

- schopnost samostatně myslet a pohotově rozhodovat

- cílevědomě, rozvážně a rozhodně řešit úkoly

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení pracovních  úkolů a problémů

- schopnost pracovat samostatně i v týmu

- vystupovat na veřejnosti a jednat s občany slušně, ale  rozhodně, v souladu s právními a  

   obecně etickými normami  a společenskou etiketou

- uplatňovat ve své činnosti profesně etické a další speciální  požadavky na zaměstnance 

   obecní policie

V oblasti vědomostí, dovedností a návyků se absolvent vyznačuje:

- všeobecným kulturním rozhledem, znalostmi  historicko-geografického postavení České republiky ve světě  a vývoje její státnosti, schopností porozumět současným  globálním problémům lidstva

- dobrou znalostí geografických, sociokulturních a ekonomických podmínek regionu

- dovedností aplikovat poznatky z chemie a dalších přírodovědných disciplín při řešení

  praktických situací, při realizaci  a kontrole preventivních, bezpečnostních a ochranných

  opatření a předpisů, při ochraně přírody

- dovedností uplatňovat poznatky z biologie člověka v oblasti  péče o zdraví vlastní i obyvatelstva a při poskytování první  pomoci

- schopností pohotově, rozhodně a správně jednat v situacích  ohrožujících zdraví a poskytovat nezbytnou první pomoc

-  kultivovaným, jazykově, stylisticky a obsahově správným ústním i písemným vyjadřováním  

   v českém jazyce

- aktivní znalostí jednoho cizího jazyka

- schopností vyjádřit své matematické myšlenky slovně i písemně a využívat numerické a matematické dovednosti při řešení  praktických úkolů

- dobrou znalostí zásad ústavního práva a norem práva trestního, všeobecným rozhledem po

   dalších právních odvětvích

- znalostí norem a pramenů upravujících právní postavení obcí a obecní policie a znalostí

   místních právních norem, které  souvisejí s působností ochránců veřejného pořádku

- dovedností pracovat s právními normami a prameny

- poznatky a dovednostmi potřebnými pro boj se sociálně  patologickými jevy (drogová závislost, gamblerství, týrání  a zneužívání dětí, prostituce, kriminalita dětí a mládeže aj.)

   a pro pomoc občanům v obtížné životní situaci

- dovedností uplatňovat při řešení pracovních situací i v osobním životě poznatky z

   psychologie a sociálně komunikativní  dovednosti

- dovedností zpracovávat věcně, jazykově i formálně správně  příslušné písemnosti a dokumenty

- schopností umět vhodně využívat prostředky kancelářské  a výpočetní techniky

Úspěšný absolvent studijního oboru může pokračovat ve vzdělávání na vysoké škole.