MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. srpna 1995 č. j. 20 410/95-23, s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

Prodloužení platnosti učebních dokumentů

schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 28. 7. 2000, č. j. 22 709/2000-23

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

68-42-L/501 (68-55-6) Veřejně pořádková činnost

 

Nástavbové večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počty týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

celkem

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

český jazyk a literatura CJL

3

3

3

9

cizí jazyk CIJ

3

3

3

9

demokratická a humanitní výchova DHV

2

-

-

2

občanská nauka OBN

-

1

1

2

biologie BIO

2

1

-

3

chemie CHE

2

2

-

4

zeměpis ZEM

-

-

2

2

matematika MAT

2

2

-

4

 

14

12

9

35

2. Odborné

 

 

 

 

aplikovaná psychologie APS

2

-

-

2

technika administrativy a korespondence TAK

2

-

-

2

výpočetní technika VÝT

-

2

1

3

základy práva ZPR

-

2

3

5

kriminalistika KRA

-

-

2

2

kriminologie KRE

-

2

-

2

služební příprava SPA

-

-

3

3

speciální tělesná výchova STV

2

2

2

6

 

6

8

11

25

Celkem

20

20

20

60

 

 

Nástavbové dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počty týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

celkem

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

český jazyk a literatura CJL

30

30

30

90

cizí jazyk CIJ

30

30

30

90

demokratická a humanitní výchova DHV

2

-

-

20

občanská nauka OBN

-

10

10

20

biologie BIO

20

10

-

30

chemie CHE

20

20

-

40

zeměpis ZEM

-

-

20

20

matematika MAT

20

20

-

40

 

140

120

90

350

2. Odborné

 

 

 

 

aplikovaná psychologie APS

20

-

-

20

technika administrativy a korespondence TAK

20

-

-

20

výpočetní technika VÝT

-

20

10

30

základy práva ZPR

-

20

30

50

kriminalistika KRA

-

-

20

20

kriminologie KRE

-

20

-

20

služební příprava SPA

-

-

30

30

speciální tělesná výchova STV

20

20

20

60

 

60

80

110

250

Celkem

200

200

200

600

 

Poznámky k učebním plánům:

1. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace  jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních  vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního  plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět a stanovený  celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

2. Obsah učiva se může upravit až do 30% jeho rozsahu pro  zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy  a techniky a pro lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám  oborů.

3. V předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho  jazyka, kterému se učil v předchozím vzdělání.

4. V 1. ročníku je zařazeno úvodní soustředění zaměřené na  intenzívní vstupní výuku cizího jazyka v minimálním rozsahu  20 hodin.

5. V 1. ročníku je zařazen týdenní lyžařský výcvikový kurz.

6. Ve 2. ročníku je zařazena bloková výuka spojovací techniky  v celkovém rozsahu 8 vyučovacích hodin, která je zaměřena na  seznámení s integrovaným systémem meziresortního spojení  a s prostředky radiotelefonního a telekomunikačního provozu.

7. Ve 2. ročníku je zařazen týdenní sportovně branný kurz.

8. Ve 3. ročníku je zařazena bloková výuka autoprovozu v celkovém  rozsahu 10 vyučovacích hodin, které je zaměřeno jednak na  aktuální změny v obecně platných i místních dopravních  předpisech a v pravomocích obecní policie na úseku silničního  provozu, jednak na seznámení se s technickou konstrukcí  a drobnou opravou motorových vozidel značek dominujících v silničním provozu ČR.

9. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov večerního studia.

10. Pro výuku předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk,  občanská nauka, zeměpis a matematika se  používají nejnovější učební osnovy studijních oborů pro absolventy  tříletých učebních oborů SOU, denní studium.