CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kmenový obor:

6843M Veřejnosprávní činnost

Studijní obor:

68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost

Vstupní předpoklady žáků:

Úspěšné ukončení základní školy, úspěšné absolvování přijímacího řízení, obor je určen pro hochy i dívky.

Délka a formy studia:

4 roky denní studium, 5 let studium při zaměstnání, večerní a dálkové studium

1         Pojetí vzdělávacího programu

Vzdělávací program připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení.

Klíčové kompetence

jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, využívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.

Všeobecné kompetence

vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale v oblasti veřejné správy ve velké míře též odborným obsahem vzdělání.

Odborné kompetence

zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání.

2         Charakteristika obsahových složek

Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je zpracován do obsahových okruhů. Učivo v jednotlivých předmětech spolu vzájemně souvisí. Cílem je osvojování učiva ve vzájemných souvislostech s důrazem na rozvíjení klíčových kompetencí.

2.1   Všeobecné vzdělávání

2.1.1   Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání plní funkci socializační a kulturně vzdělávací, neboť rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském jazyce i v cizích jazycích, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, dále přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.

2.1.2   Společenskovědní vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín. Základním cílem společenskovědního vzdělávání není jen vybavit žáka množstvím poznatků, ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti.

2.1.3   Matematické vzdělávání

Matematické vzdělávání rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické i funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení.

2.1.4   Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z ekologie, chemie a fyziky. Jejich průřezová témata pomáhají žákům pochopit jevy a procesy v přírodě i v osobním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Rozvíjí vědomosti z oblasti zdravotní výchovy a zdravého životního stylu.

2.1.5   Estetické vzdělávání

Estetické vzdělávání posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam estetična jako faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

2.1.6   Zdraví a rozvoj tělesné kultury

Zdraví a rozvoj tělesné kultury - učivo je zaměřeno na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, což je jeden z hlavních požadavků moderní společnosti. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy.

 

2.2   Odborné vzdělávání

2.2.1   Právo a veřejná správa

V tomto obsahovém okruhu se žáci seznamují se systémem práva v demokratickém státě a s jeho jednotlivými odvětvími. Těžiště tvoří znalost správního práva a odvětví s ním souvisejících. Žáci jsou vedeni ke znalosti základních právních norem a k dovednosti pracovat s právními prameny.

Dále se teoreticky i prakticky (prostřednictvím praxe a odborných exkurzí) seznamují se strukturou a řízením státní správy a územní samosprávy, s činností jejich jednotlivých orgánů a se způsobem zajišťování jejich správních agend.

2.2.2   Ekonomika a sociální politika

Okruh poskytuje žákům základní poznatky a dovednosti z ekonomiky (včetně ekonomiky měst, obcí a daného regionu) a dalších souvisejících disciplín i ze řízení sociálně-kulturního rozvoje společnosti a daného území. Součástí tohoto okruhu jsou i dovednosti potřebné pro finanční plánování a hospodaření.

2.2.3   Evropské dimenze

Okruh se zabývá otázkami Evropy a evropanství, budování a rozvoje EU a dalších evropských institucí, mezinárodní spolupráce v příhraničních oblastech a v rámci regionů.

2.2.4   Sociální komunikace a rozvoj osobnosti

Prostřednictvím tohoto okruhu si žáci prohlubují dovednosti sociální interakce a komunikace, kultivovaného přístupu k lidem s pochopením pro jejich problémy, osvojují si metody vedení druhých lid, týmové práce a kooperace.

2.2.5   Práce s informacemi a administrativa

Okruh důležitý pro praktickou činnost žáků. Žáci se učí zpracovávat dílčí správní agendy a pracovat s moderní kancelářskou a výpočetní technikou. Osvojují si vyhledávání příslušných informací a dat a připravují se tak na svou poradenskou činnost.

2.3   Vyučovací předměty jsou rozděleny takto:

A. Povinné

a) všeobecně vzdělávací a základní odborné

b) výběrové, které vycházejí ze specifických potřeb a podmínek regionu nebo profesní orientace žáků

B. Nepovinné, zohledňující především individuální zájmy žáků.

Povinnou součástí výuky je odborná praxe vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy (zejména na obecních, městských a krajských úřadech) v regionu školy.

3         Metodické přístupy

Studium orientované na rozvoj kompetencí žáků nelze realizovat tradičními metodami, ale výukou činnostně orientovanou. Uplatňuje se projektové vyučování, větší podíl samostatné práce žáků a týmová práce. Tyto metody simulují životní a pracovní situace a problémy, ve kterých si žák musí vyhledat potřebné informace a rozhodnout se o řešení sám nebo ve spolupráci s ostatními. V kompetenci ředitele školy je zařazení tzv. projektového týdne, ve kterém se žáci zabývají řešením projektů nadpředmětového charakteru a jejich prezentací.