PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

6843M Veřejnosprávní činnost

Studijní obor:

68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Možnost uplatnění

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru.

2         Předpokládané výsledky vzdělávání 

Absolvent v oblasti výkonu profese

-          dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování,

-          je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě,

-          zná a dodržuje etiku státního úředníka,

-          aktivně ovládá dva cizí jazyky,

-          chápe a uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích,

-          dovede pracovat s právními normami a prameny,

-          má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy,

-          dovede vykonávat správní činnosti a agendy,

-          je seznámen vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce,

-          disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky včetně územní, z finančního plánování a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů,

-          zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti,

-          pracuje s různými zdroji informací,

-          využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky.

 

Byl veden tak, aby

-          znal své reálné odborné i osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy,

-          měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků,

-          měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání,

-          uměl vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji,

-          uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, snažil se o loajálnost a hospodárnost v pozici zaměstnance,

-          dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání.

 

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě

-          čte s porozuměním texty verbální i ikonické (obrazové), čerpá z nich informace a kriticky je hodnotí, uživatelsky používá elektronická média,

-          dovede se kultivovaně, jazykově správně, ústně i písemně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-          používá cizí jazyk k dorozumívání,

-          má základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti,

-          má základní znalosti v oblasti právního vědomí,

-          má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v pracovněprávních vztazích,

-          má základní početní znalosti,

-          má základní znalosti o přírodních procesech a jevech,

-          zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění a ví, jak má jednat v situacích ohrožení,

-          s pomocí svých shora uvedených vědomostí a dovedností doved identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká, a hledat způsoby jejich řešení.

 

Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové

-          záměrně vyhledával potřebné informace, orientoval se v nich a pracoval s nimi uvážlivě,

-          respektoval lidská práva,

-          ctil život jako nejvyšší hodnotu,

-          chránil životní prostředí a zapojil se do jeho udržování a zlepšování,

-          jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pečoval o majetek,

-          pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti.