MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 13. 5. 2003, čj. 19 468/2003-23, s platností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

120 - 132

a) základní

111

Český jazyk a literatura

12 (4)

První cizí jazyk

12 (12)

Druhý cizí jazyk

8 (8)

Matematika

8 (4)

Občanská nauka

3

Základy přírodních věd

4

Dějepis

4

Zeměpis

3

Tělesná výchova

8 (8)

Aplikovaná psychologie

3 (1)

Společenská kultura

3 (1)

Právo

11

Veřejná správa

12

Ekonomika a sociální politika

4

Veřejné finance

2

Technika administrativy

4 (4)

Písemná a elektronická komunikace

4 (4)

Výpočetní technika

4 (4)

Účetnictví

2(2)

b) výběrové

9 - 21

 

 

B. Nepovinné

 

 

Poznámky

1.       Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.

2.       Počet týdenních vyučovacích hodin povinných vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících nesmí být nižší než 28 a nesmí překročit 33.

3.       Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy.

4.       Z předmětu občanská nauka se vypouští učivo demografie, pokud je tato výběrovým předmětem.

5.       Z předmětu ekonomika a sociální politika se vypouští učivo regionalistiky, pokud je tato výběrovým předmětem.

6.       Výběrové předměty slouží k realizaci odborného zaměření absolventa v souladu s požadavky trhu práce v regionu a k zařazení volitelných cvičení a seminářů. Struktura a učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace základních předmětů. Příklady výběrových předmětů: regionální ekonomika a sociologie, demografie, sociální a zdravotní zabezpečení, politika zaměstnanosti, daňový systém, územní plánování, řízení kultury a školství, aplikované výpočty, informační systémy ve veřejné správě, komunikace s veřejností, odborné semináře a praktická cvičení z práva nebo veřejné správy, cvičení z matematiky, společenskovědní seminář, seminář k maturitní práci.

7.       Rozsah souvislé odborné praxe činí 8 – 12 týdnů celkem ve 2. – 4. ročníku.

8.       Jako samostatný blok učiva se doporučuje zařadit první pomoc v rozsahu do 30 hodin.

9.       V kompetenci ředitele školy je zařazení projektového týdne pro řešení a prezentaci žákovských projektů.

10.   Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy. Doporučené dělení je uvedeno v závorce.

11.   Uvedené vyučovací předměty jsou vyučovány podle platných učebních osnov schvalovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace:

 

Předmět

Schváleno dne

č.j.

Platnost od

Český jazyk a literatura pro SOŠ ...

19. 7. 1999

25625/99-22

1. 9. 1999

Cizí jazyk s návazností...

3. 9. 1999

27 699/99-22

1. 9. 2000

Cizí jazyk začáteční

28. 8. 2002

24 938/2002-22

1. 9. 2002

Matematika pro studijní obory SOŠ...

14. 7. 2000

21 307/2000-22

1. 9. 2000

Základy přírodních věd, Varianta B

25. 7. 2002

23 855/2002-23

1. 9. 2002

Dějepis

14. 6. 1999

23 094/99-22

1. 9. 1999

Tělesná výchova

23. 5. 1996

19 891/96-50

1. 9. 1996

 

 

Příklad konkretizovaného UČEBNÍho PLÁNu

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Celkem
1.
2.
3.
4.
A. Povinné vyučovací předměty
 
 
 
 

130

a) základní
30
32
27
24

113

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

2

2

2

2

8

Matematika

2

2

2

3

9

Občanská nauka

2

1

 

 

3

Základy přírodních věd

2

1

2

 

5

Dějepis

2

2

 

 

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

1

 

 

3

Aplikovaná psychologie

 

 

1

2

3

Společenská kultura

2

1

 

 

3

Právo

2

3

3

3

11

Veřejná správa

2

3

3

4

12

Ekonomika a sociální politika

 

2

2

 

4

Veřejné finance

 

 

 

2

2

Technika administrativy

2

2

 

 

4

Písemná a elektronická komunikace

 

2

2

 

4

Výpočetní technika

2

2

 

 

4

Účetnictví

 

 

2

 

2

b) výběrové
3
1
5
8

17

Demografie

 

 

 

2

 

Regionalistika

 

 

2

2

 

Konverzace v prvním cizím jazyce

1

1

1

2

 

Cvičení ze správního řízení

 

 

2

2

 

Informační technologie

2

 

 

 

 

B. Nepovinné
 
 
 
 
 

 

 

Učební plán

Večerní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet hodin
A. Povinné

82

a) základní

75

Český jazyk a literatura

12 (4)

První cizí jazyk

12 (12)

Druhý cizí jazyk

6 (6)

Matematika

4 (2)

Občanská nauka

2

Základy přírodních věd

3

Dějepis

2

Zeměpis

2

Aplikovaná psychologie

2 (1)

Společenská kultura

1

Právo

8

Veřejná správa

8

Ekonomika a sociální politika

3

Veřejné finance

2

Písemná a elektronická komunikace

3 (3) (6)

Výpočetní technika a administrativa

3 (3)

Účetnictví

2 (2)

b) výběrové

7

 


 

Učební plán

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet hodin
A. Povinné

1050

a) základní

900

Český jazyk a literatura

120 (40)

První cizí jazyk

120 (120)

Druhý cizí jazyk

60 (60)

Matematika

80 (40)

Občanská nauka

40

Základy přírodních věd

40

Dějepis

40

Zeměpis

30

Aplikovaná psychologie

30 (10)

Společenská kultura

20

Právo

80

Veřejná správa

80

Ekonomika a sociální politika

40

Veřejné finance

20

Písemná a elektronická komunikace

30 (30)

Výpočetní technika a administrativa

30 (30)

Účetnictví

40 (40)

b) výběrové

150

 

Poznámky k učebním plánům studia při zaměstnání

1.       Večerní studium je pětileté, celková týdenní hodinová dotace povinných předmětů činí 16 - 17 vyučovacích hodin v každém ročníku.

2.       Dálkové studium je pětileté, celkový počet konzultačních hodin činí 210 v každém ročníku.

3.       Rozpracování učebního plánu do ročníků a doplnění výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.

4.       Hodinová dotace základních vyučovacích předmětů představuje povinné minimum, které je závazné pro všechny školy.

5.       Z předmětu občanská nauka se vypouští učivo demografie, pokud je tato výběrovým předmětem.

6.       Z předmětu ekonomika a sociální politika se vypouští učivo regionalistiky, pokud je tato výběrovým předmětem.

7.       Ve výuce cizích jazyků doporučujeme v dálkovém studiu zavést jako povinnou součást výuky v 1.ročníku intenzívní jazykový kurs z 1.cizího jazyka v rozsahu minimálně 20 hodin.

8.       Výběrové předměty slouží k realizaci odborného zaměření absolventa v souladu s požadavky trhu práce v regionu a k zařazení volitelných cvičení a seminářů. Struktura a učební osnovy výběrových předmětů jsou v kompetenci ředitele školy. Vyučovací hodiny pro výběrové předměty lze využít k posílení hodinové dotace základních předmětů. Příklady výběrových předmětů: regionální ekonomika a sociologie, demografie, sociální a zdravotní zabezpečení, politika zaměstnanosti, daňový systém, územní plánování, řízení kultury a školství, aplikované výpočty, informační systémy ve veřejné správě, komunikace s veřejností, odborné semináře a praktická cvičení z práva nebo veřejné správy, cvičení z matematiky, společenskovědní seminář, seminář k maturitní práci.

9.       Celkový rozsah souvislé odborné praxe činí 4-6 týdnů. Praxe se zařazuje od 2. ročníku a žáci ji vykonávají na jiném pracovišti než vlastním a částečně i v jiné správní oblasti.

10.   Dělení tříd na skupiny podle platných předpisů je v pravomoci ředitele školy. Doporučené dělení je uvedeno v závorce.

11.   Uvedené vyučovací předměty jsou vyučovány podle platných učebních osnov schvalovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel školy má povinnost je nahrazovat podle jejich aktualizace. 

Předmět

Schváleno dne

č.j.

Platnost od

Český jazyk a literatura pro SOŠ ...

19. 7. 1999

25625/99-22

1. 9. 1999

Cizí jazyk s návazností...

3. 9. 1999

27 699/99-22

1. 9. 2000

Cizí jazyk začáteční

28. 8. 2002

24 938/2002-22

1. 9. 2002

Matematika pro studijní obory SOŠ...

14. 7. 2000

21 307/2000-22

1. 9. 2000

Základy přírodních věd, Varianta B

25. 7. 2002

23 855/2002-23

1. 9. 2002

Dějepis

14. 6. 1999

23 094/99-22

1. 9. 1999

Tělesná výchova

23. 5. 1996

19 891/96-50

1. 9. 1996