PROFIL ABSOLVENTA

 

 

            Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro vykonávání činností potřebných pro zajištění dobré organizace ubytovacího zázemí jednotlivých druhů zastupitelských orgánů a v zázemí útvarů státní správy.

 

V oblasti všeobecného vzdělání se absolvent studijního oboru vyznačuje následujícími základními kvalitami:

-          spolehlivou znalostí českého jazyka a dovedností kultivovaně a jazykově správně se vyjadřovat ústně i písemně. Umí uplatňovat společenskou a řečovou etiku. Umí získávat a podávat potřebné informace a je schopen se vyjadřovat o běžných věcech, kulturních zážitcích i o odborné problematice;

-          kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění a kladným vztahem ke kulturním a estetickým hodnotám. Má návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení. Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem. Dovede si vybírat druhy a žánry umění a je tolerantní ke vkusu druhých;

-          dovedností vystupovat na veřejnosti a jednat s ostatními taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování, schopností využívat v interpersonálním styku i v osobním životě poznatky z psychologie;

-          znalostí a dodržováním etiky státního úředníka;

-          respektuje práva jiných a je si vědom svých vlastních práv. Nachází v životních situacích správnou míru snášenlivosti a tolerance;

-          rozhledem a chápáním principů demokratické společnosti a ochotou tento princip uplatňovat v pracovním i osobním životě;

-          historicko-geografickými vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro chápání postavení České republiky ve světě a vývoje její státnosti i pro porozumění současným globálním problémům lidstva;

-          aktivní znalostí tří cizích jazyků s rozdílnou výstupní úrovní;

-          schopností vyjadřovat své matematické myšlenky slovně i písemně a využívat numerické a matematické dovednosti při řešení úloh každodenní praxe. Je připraven přistupovat metodicky k různým druhům problémů, umí je vyhodnotit a k jejich řešení použít vhodné matematické poznatky a postupy. Umí odhadnout předpokládané výsledky, ověřovat reálnost získaných výsledků i zdůvodnit zvolené způsoby řešení;

-          znalostí přírodních zákonů a jevů. Ovládá základní přírodovědné metody práce (experiment, pozorování). Je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě. Rozumí vlivu životního prostředí na člověka i důsledkům rozvoje vědy a techniky na životní prostředí a na člověka. Rozhoduje se a jedná v zájmu ochrany životního prostředí;

-          znalostí o dopadech nezdravého a nezodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků;

-          znalostí o usměrňování tělesného, duševního a pohybového vývoje člověka a o usměrňování duševního a mravního vývoje osobnosti;

-          rozvinutými pohybovými schopnostmi, celkovou tělesnou zdatností a vypěstovanou celoživotní potřebou pohybové aktivity;

-          základní znalostí zásad první pomoci;

-          schopností samostatné i týmové práce i dovednostmi a návyky potřebnými pro vyrovnání se s pracovním zatížením a stresem.

 

V oblasti odborného vzdělání se absolvent studijního oboru vyznačuje následujícími základními kvalitami:

-          znalostí a pochopením podstaty základních ekonomických pojmů a principů tržní ekonomiky;

-          znalostí jednoduchého účetnictví a jeho úlohy v praxi;

-          znalostí základů podvojného účetnictví;

-          znalostí funkčních možností prostředků výpočetní techniky a dovednostmi účelně a účinně jí využívat;

-          ovládá práci s kancelářskou technikou (kopírovací stroje, fax, záznamník);

-          základní znalostí desetiprstové hmatové metody při používání textového editoru na počítači, stylizací dopisů, včetně cizojazyčných;

-          schopností a dovedností využívat znalostí personálního managementu pro organizaci své práce i práce podřízených pracovníků;

-          znalostí zásad organizace práce na svém pracovišti, dovedností práce v týmu a schopností řídit menší kolektiv pracovníků;

-          dovedností pracovat s právními normami a prameny;

-          znalostí diplomatického protokolu;

-          znalostmi v oblasti požadovaného chování, jednání specifickému pro obor;

-          znalostmi v oblasti organizace a řízení státní správy a samosprávy a dovednostmi potřebnými pro výkon správních činností a agend;

-          znalostí politické situace v jednotlivých zemích a schopností přizpůsobit své jednání dané politické situaci;

-          vědomosti a dovednosti v oblasti zdravé výživy a přípravy pokrmů a stolování;

-          dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu;

-          pochopením nutnosti celoživotního vzdělávání ve svém oboru.