MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 22. března 2001, č.j. 14 517/2001-23 s účinností od 1. září 2001

pro SOŠ a SOU technické, Lipí 1911, 190 00 Praha 9.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

68-43-M/005 Provoz diplomatických služeb

 

 

rámcový:

 

Kategorie a názvy vyučovacích

předmětů

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

 

A. Povinné

Český jazyk a literatura

10-14

První cizí jazyk

12-16 (12-16)

Druhý cizí jazyk

10-12 (10-12)

Třetí cizí jazyk

6(6)

Občanská nauka

4

Dějepis

3

Zahraniční etnografie

2

Matematika

11-12

Základy přírodních věd

6

Základy rétoriky

1-2

Multikulturní soužití

1

Tělesná výchova

8

Výpočetní technika

4

Obchodní korespondence

5 (5)

Účetnictví

3-4

Personální management

2

Základy práva

4

Veřejná správa

4

Diplomatický protokol

3

Demografie a statistika

2

Ekonomika

3-5

Aplikovaná psychologie

4

Kultura osobního projevu

3

Výživa a příprava pokrmů

4-6 (4-6)

 Celkem

 114-132

 

 B. Výběrové a volitelné

 

 Počet týdenních vyučovacích hodinv jednotlivých ročnících 32-33

128-132

C. Nepovinné předměty

 

 

  

 

UČEBNÍ  PLÁN

 

Denní studium, konkretizovaný:

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

 

Celkem

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

První cizí jazyk

3

3

3

3

12 (12)

Druhý cizí jazyk

3

3

3

1

10 (10)

Třetí cizí jazyk

-

3

2

1

6 (6)

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

3

-

-

-

3

Zahraniční etnoghrafie

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Základy přírodních věd

3

3

-

-

6

Základy rétoriky

-

1

-

-

1

Multikulturní soužití

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výpočetní technika

-

2

2

-

4

Obchodní korespondence

3

2

-

-

5 (5)

Účetnictví

-

2

2

-

4

Personální management

-

-

1

1

2

                                                                            27              27              21              15

Základy práva

2

1

1

-

4

Veřejná správa

-

-

2

2

4

Diplomatický protokol

-

-

1

2

3

Demografie a statistika

-

-

-

2

2

Ekonomika

2

1

-

-

3

Aplikovaná psychologie

-

-

2

3

5

Výživa a příprava pokrmů

1

3

2

-

6 (6)

Kultura osobního projevu

-

-

1

2

3

B. Volitelné a výběrové předměty

-

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

 

32-33

 

32-33

 

33

 

33

 

130-132

 

Poznámky:

 1.       Rozpracování učebního plánu do ročníků provede vedení školy. Rozpracovaný učební plán je součástí povinné dokumentace školy.

 2.   Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení, příp. počet hodin při kterých lze rozdělit třídu.

 3.       Struktura a rozsah výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Hodiny vymezené pro výběrové předměty může ředitel školy využít i k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu. Zaměření výběrových předmětů musí podporovat a rozšiřovat předpokládané činnosti absolventa v praxi.

4.    Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

5.   5.    Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro střední odborné školy, které jsou vydávány samostatně: Škola si v nich provede úpravy vyplývající z případných odlišností v týdenních hodinových dotací předmětů. V případě potřeby používání jiných osnov všeobecně vzdělávacích předmětů je musí škola předložit ke schválení MŠMT ČR.

 6.       Vyučující mohou ve schválených učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 procent celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím obsahu a k promítnutí profesních aspektů.

 7.       Před počátkem výuky předmětů škola  (příslušní učitelé, oborové a předmětové komise) provede závazný rozpis učiva do jednotlivých ročníků.

 8.    Rozsah souvislé odborné praxe činí ve 4. ročníku 4 týdny.