CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

69-41-L/004 Kosmetička

Vstupní předpoklady žáků :

Studijní obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří splnili podmínky přijímacího řízení

Délka a forma studia

4 roky denního, 5 let večerního a dálkového studia

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program studijního oboru kosmetička je koncipován jako čtyřletý a  zabezpečuje získání odborných vědomostí a  praktických dovedností potřebných k  profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb na úrovni úplného středního odborného vzdělání.

Cílem vzdělávacího programu je příprava k poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb (základní odborné práce při přípravě zákazníků pro kosmetické úkony, např. povrchové čištění pleti pleťovým mlékem a pleťovou vodou, odborné odličování řas a obočí, úprava obočí, napařování kompresí i přístroji a různé druhy manuálních a přístrojových masáží obličeje a krku, aplikace obkladů a masek, běžné odborné práce při ošetřování pleti a pokožky, např. epilace a depilace, kosmetické masáže různých  částí  těla, poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti ohledně používaní vhodných přípravků podle aktuálního stavu pleti a věku zákazníka) a poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy. 

 

Charakteristika obsahových složek

Všeobecné vzdělávání

Složka všeobecného vzdělání vzdělávacího programu studijního oboru kosmetička je odvozena z charakteristik obsahových okruhů vymezených pro 3. úroveň vzdělání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na   předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykově vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáků.  

Společenskovědní vzdělávání  má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín (etiky, politologie, psychologie atd.). Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáky množstvím poznatků, nýbrž sociální  a  osobnostní kultivace žáků. Osvojené poznatky mají usnadnit žákům pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoj jejich logického myšlení. 

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z chemie, fyziky a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické a fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. 

Estetické vzdělávání  má z hlediska přípravy ve studijním oboru kosmetička   výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje  jednak přes vlastní tvůrčí činnost žáků, především ve vyučovacím předmětu estetická a výtvarná výchova, jednak přes poznání a pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých i šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů. 

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu zdravověda  vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy.  

 

Odborné vzdělávání 

Složka odborného vzdělávání je odvozena od odborného vzdělávání rozpracovaného pro vzdělávací směr péče o vzhled člověka. Poskytuje  žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v kosmetických službách. Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti technologických postupů, zdravovědy, zařízení a vybavení provozoven, výtvarné přípravy, sociální komunikace a rozvoje osobnosti a podnikatelských aktivit. 

Obsahový okruh technologické postupy poskytuje žákům teoretickou a praktickou přípravu pro poskytování osobních služeb prováděných náročnými technologickými postupy v souladu s požadavky zákazníka, módními trendy a zdravotně-hygienickými předpisy. Žáci získají vědomosti a dovednosti v oblasti péče o celé tělo, seznámí se s novými poznatky v oboru a naučí se získávat informace o nových metodách a směrech v poskytování osobních služeb. Žáci si také osvojí znalosti o chemikáliích, materiálech a přípravcích používaných v oboru, jejich vlastnostech, působení, aplikaci a naučí se s nimi zacházet tak, aby nenarušovali životní prostředí. Žáci se naučí propagovat nové postupy a výrobky pro ošetření pleti a doporučovat zákazníkům zdravý životní styl.

V obsahovém okruhu zdravověda se seznamují žáci s vlivem životního a pracovního prostředí na  pleť, se zásadami správné výživy a životosprávy, s projevy civilizačních chorob, s kožními chorobami, s jejich příčinami, prevencí onemocnění a  léčbou. Prohloubí si poznatky ze somatologie a získají poznatky o  nejdůležitějších zásadách  hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví jak zákazníka, tak pracovníka služeb.   

V rámci  obsahového okruhu zařízení a vybavení provozoven žáci   získají vědomosti o funkčním zařízení provozovny a vybavení pracoviště přístroji a pomůckami a učí se je správně používat a udržovat. Žáci  si osvojí návyk stálého sledování vývoje nových zařízení,  přístrojů a pomůcek  v oboru. 

Obsahový okruh výtvarná příprava poskytuje žákům přípravu pro jejich praktickou činnost, rozvíjí jejich estetické cítění, představivost, cit pro barvy, tvary a linie. Žáci si v návaznosti na předcházející přípravu prohlubují znalosti o umění a uplatňování estetiky jak při práci v oboru, tak v běžném životě. 

V  obsahovém okruhu sociální komunikace a rozvoj osobnosti  si žáci prohlubují především znalosti z psychologie osobnosti, sociální psychologie a aplikované psychologie. Získané poznatky se učí aktivně využívat při jednání se zákazníky, spolupracovníky a obchodními partnery  při řešení problémových situací. Žáci si osvojí znalosti potřebné k řízení pracovních kolektivů. 

Obsahový okruh podnikatelské aktivity vede žáky k aktivnímu osvojení ekonomických pojmů a vztahů, umožňuje žákům orientovat se v ekonomických procesech a jevech v podmínkách tržního hospodářství a  poskytuje znalosti pro vlastní podnikatelskou činnost, tj. zřízení a vedení firmy. Okruh  zahrnuje učivo o základních podnikových činnostech (hlavní činnost, zásobování, investiční činnost, personální činnost, marketing, management) a  učivo o majetku podniku a jeho hospodaření. Žáci se učí porozumět ekonomické podstatě mezd, daní, zdravotního a sociálního pojištění. Získávají přehled o základních druzích mezd, daňové soustavě a soustavě zdravotního a sociálního pojištění. Získávají znalosti o náležitostech a oběhu základních účetních dokladů a učí se je vyhotovovat. Součástí okruhu je učivo o základních ukazatelích úrovně ekonomiky. Učivo z oblasti účetnictví při podnikání je zaměřeno na jednoduché, příp. podvojné účetnictví. Důraz je kladen na získání vědomostí a dovedností nutných pro vedení účetní dokumentace a při posuzování a využívání zpracovaných informací. 

Mimořádný význam pro přípravu žáků na kvalifikovaný a kvalitní výkon povolání má odborný výcvik, který plní funkci integrujícího předmětu, v němž si žáci prohlubují všeobecné a odborné vědomosti a rozumové dovednosti, které si osvojili v teoretickém vyučování a učí se je používat v praxi. Odborný výcvik  je vykonáván ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků.  

 

Klíčové dovednosti 

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě. 

Výchovně-vzdělávacích cílů klíčových dovedností ve vzdělávacím programu kosmetička   je dosahováno osvojením: 

komunikativních dovedností - dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat běžnou záležitost (např. technologický postup), číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou;   

personálních a interpersonálních dovedností - personálních: dovednost zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace; - interpersonální: dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních, kladně přistupovat k hodnocení svých pracovních výkonů ze strany okolí; 

dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení;   

numerické aplikace - dovednost používat různé  aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací;    

dovednost využívat informačních technologií - dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

 

Organizace výuky 

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, může být organizováno i jako večerní a dálkové. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělávání.  

 

Metodické přístupy 

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími  a mistry odborné výchovy vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností jako je např. profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky i spolupracovníky. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

 

Pojetí výuky ve všech vyučovacích předmětech vychází z následujících tezí:

-         uplatňuje se vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo,

-         ve výuce se dává přednost aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na dovednosti, včetně intelektuálních dovedností a na ovlivňování žákovských postojů,

-         příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co nejvíce napomáhaly pochopení učiva,

-         ve všech vyučovacích předmětech se předpokládá důsledná zpětná vazba, čímž se rozumí neustálé sledování toho,  zda jsou cíle naplňovány a do jaké míry. 

Při výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky. 

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za obecným učebním plánem denní formy studia. 

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a  následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. (Příklad žákovského projektu je přiložen na závěr učebních dokumentů.)

 

Vstupní předpoklady žáků 

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné splnění povinné školní docházky. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento  studijní obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazečů o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické a osobnostní.

Zdravotní požadavky na uchazeče 

Při výběru tohoto studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

-         nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze,

-         poruchami jemné motoriky horních končetin,

-         prognosticky závažnými alergickými onemocněními kůže, dýchacích cest a spojivek,

-         poruchami zraku (centrální ostrost 5/5, Jč. 1 možno s korekcí, poruchami barvocitu).

K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce 

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a  norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nácvik a procvičování činností, které odpovídají pracím, které jsou v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, v nichž je možné výuku provádět. 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: 

1)   důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2)   používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3)   používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4)   vykonávání stanoveného dozoru. 

 

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. 

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.