PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6941L Osobní služby

Kód a název :                                           69-41-L/004 Kosmetička

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání:

Obecná úvodní část

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.  

Žák je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti a k neustálé potřebě  celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je veden k tomu, aby si byl vědom toho, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní  prospěch a rozvoj, tak  i  pro  rozvoj  celé  společnosti.  

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent: 

-         disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci, 

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,   

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu, a intoleranci, 

-         uvědomoval si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností a byl  ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací, 

-         chápal vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a  rozhodoval  se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje, 

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace a dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích, 

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňovat společenskou a řečovou etiketu,  

-         získával a podával potřebné informace a byl schopen se vyjadřovat o běžných věcech, kulturních zážitcích i o odborné problematice výstižně a logicky, 

-         získal všeobecný kulturní rozhled,  chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka  a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých, 

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti, 

-         dovedl ve studovaném cizím jazyce pohotově reagovat v rozhovorech o věcech denního života, ovládal potřebnou odbornou terminologii a uměl využívat cizího jazyka nejen jako  prostředku komunikace a poznávání jiných národů, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a k výkonu povolání, 

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky včetně symboliky a terminologie, 

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost, 

-         porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd., 

-         dokázal obsluhovat osobní počítač a používat základní uživatelské programy pro běžné výpočty, 

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní chápat přírodní zákony a jevy, ovládal základní přírodovědné metody práce  (experiment, pozorování...), uměl zacházet s přístroji i materiály, byl schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v každodenním životě a chápal důsledky aplikací chemie a fyziky, 

-         projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním, 

-         dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při  realizaci řešení a dodržovat je, 

-         měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů a orientoval  se  i v základních ekonomických otázkách této problematiky, 

-         znal dopady nezdravého a neodpovědného způsobu života, zvláště co se týká návykových látek a jiných negativních návyků a  vážil si zdraví a snažil se  své zdraví a tělesnou zdatnost upevňovat. 

 

Odborné vědomosti a dovednosti

Po ukončení přípravy ve studijním oboru kosmetička a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent umí:

-     navrhnout a zajistit zařízení a vybavení provozovny v souladu s funkčními a estetickými požadavky, hygienickými zásadami a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

-     volit pracovní postupy s ohledem na dodržování technologických postupů a ekonomickou náročnost  a s přihlédnutím k individuálnímu přání zákazníka,

-     připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje, pomůcky a kosmetické   přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů,

-     připravit zákazníka pro kosmetické ošetření podle hygienických předpisů (např. povrchové čištění pleti pleťovým  mlékem a pleťovou vodou, odličování řas a obočí),

-     určit aktuální stav  pleti zákazníka a v souladu se stavem pleti zvolit vhodný způsob ošetření pleti,

-     provádět hluboké čištění pleti (odstraňování komedonů, drobných pastulek a milií),

-     aplikovat obklady a masky,

-     provádět kosmetickou masáž obličeje, krku, dekoltu a poprsí s přístrojem a bez přístroje,

-     poskytovat poradenskou službu v péči o kůži obličeje, krku, dekoltu a poprsí,

-     určit kožní choroby vyskytující se běžně na obličeji, rukou a nohou a umí rozhodnout, kdy je možné provést při nich kosmetickou péči,

-     navázat spolupráci s kožním lékařem,

-     provádět ošetření rukou, úprava a ošetření nehtů, masáž rukou,

-     provádět ošetření nohou, odstranění mozolů, zrohovatělé pokožky a kuřích ok, masáž nohou,

-     poskytovat poradenskou službu v péči o ruce a o nohy,

-     dokonale obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a provádět běžnou údržbu používaných pracovních prostředků,

-     profesionálně vystupovat a společensky se chovat ve vztahu k zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům,

-     hovořit se zákazníky, naslouchat jim,  eventuálně řešit problémové situace,

-     komunikovat se zákazníkem v některém cizím jazyce,

-     organizovat samostatně svou práci,

-     pracovat s počítačem a využívat počítačové programy vytvořenými pro oblast služeb,

-     se orientovat v tržním prostředí a aktivně využívat ekonomické znalosti,

-     provádět administrativní činnosti související s provozem firmy,

-     zhotovovat ceníky úkonů a kalkulovat prodejní cenu nabízených přípravků,

-     nabízet a prodávat přípravky pleťové kosmetiky a přípravky pro osobní hygienu 

-     dodržovat při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen:

-         průběžně si zvyšovat svou odbornost a  sledovat nejnovější trendy v oboru,

-         propagovat nové postupy a výrobky pro ošetření pleti a doporučovat zákazníkům zdravý životní styl,

-         určovat způsoby kosmetických zásahů a provádět složité odborné práce při poskytování kosmetických služeb, např. atypické kosmetické ošetření,

-         poskytovat poradenskou službu v kosmetickém ošetření pleti z hlediska používaných přípravků podle  typu obličeje, aktuálního stavu  pleti, věku a zaměstnání zákazníka, v souladu s módními trendy  v líčení  apod.  

 

Absolvent studijního oboru se vyznačuje:

-     vypěstovanou profesní etikou, uměním jednat s lidmi,

-     dovedností vyrovnat se se stresovými situacemi,

-     dovedností samostatně řešit  nezvyklé situace ve styku se zákazníky,

-     kultivovaným vystupováním,

-     estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

-     soustavnou péčí o svůj vzhled a osobní hygienu,

-     vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu,

-     trvalým a všestranným zájmem o rozvoj osobnosti,

-     soustavným zdokonalováním znalosti cizích jazyků,

-     snahou o průběžné sledování vývoje nových technologií a kosmetických výrobků,

-     pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi. 

 

Možnosti uplatnění absolventů 

Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromých a  družstevních zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.