MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 4. 6. 2001, čj. 18 903/01-23 s platností od l. září 2002, počínaje l. ročníkem

  

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 69-41-L Osobní služby

Studijní obor: 69-41-L/004 Kosmetička

 

Denní studium (obecný UP)

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenní vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12,5

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

8

Chemie

8

Fyzika

1

Základy ekologie

1

Práce s počítačem

4

Psychologie

2

Společenská výchova

1

Estetická a výtvarná výchova

3

Tělesná výchova

8

Ekonomika

4

Zdravověda

8

Kosmetika

9

Materiály

3

Odborný výcvik

44,5

Celkem hodin

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky

 1. Učební plán (obecný) je zpracován bez rozvržení hodin do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si dopracuje tento učební plán, při dopracování učebního plánu dodržuje zásady uvedené dále v poznámkách, nebo si může převzít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů. 

 2.   Učební plán dopracovaný ve škole, dopracované učební osnovy těch povinných vyučovacích předmětů, které jsou součástí učebních dokumentů (případně  učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů zpracované ve škole), vše schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu (obecného) se rozumí rozvržení učiva ve formě vyučovacích předmětů do všech ročníků a koordinace mezipředmětových vztahů na počátku l. ročníku pro všechny čtyři ročníky najednou a závazně. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je v učebních dokumentech uveden rámcově bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle učebního plánu, který si škola dopracovala z učebního plánu (obecného), viz. s. 12 nebo podle doporučeného učebního plánu. 

 3.  Při dopracování učebního plánu (obecného) je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, tělesná výchova, kosmetika a odborný výcvik do všech ročníků. Při dopracování učebního plánu (obecného) musí škola postupovat tak, aby v dopracovaném učebním plánu a v učebních osnovách byl zachován podíl všeobecného vzdělání stanovený Standardem středoškolského odborného vzdělávání, tj. aby podíl všeobecného vzdělávání byl minimálně 45 % za celé období přípravy. 

 4. Při dopracování učebního plánu (rozvržení vyučovacích předmětů do čtyř ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících vyšší než 33 vyučovacích hodin. 

 5. Všeobecně-vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro studijní obory. Učební osnovy všeobecně-vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 25 625/99-22 ze dne 19.7.1999, cizí jazyk – čj. 27 669/99-22 ze dne 3. 9. 1999, občanská nauka -  čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998, dějepis – čj. 23 094/99-22 ze dne 14. 6. 1999,  matematika – čj. 21 307/2000-22 ze dne 14. 6. 2000, chemie – čj. 27 658/86-221 ze dne 31. 10. 1986, fyzika – čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998, základy ekologie – čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998. Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovy pro SŠ čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996. Pro vyučovací předmět práce s počítačem je možné použít  učební osnovu čj. 25 875/98-23 ze dne 7. 9. 1998. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně-vzdělávacích předmětů. 

 6. Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou vyučující provést v učebních osnovách úpravy učiva, které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání. 

 7. V předmětu  odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesunout učivo do nižších ročníků v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy ve škole. 

 8. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT. 

 9. Struktura nepovinných vyučovacích předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce, potřeb regionů apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který tyto učební osnovy schvaluje.

 10. Při organizování sportovně-turistického kursu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT ČR.  

 11. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů. 

 12. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. 

 13. Délka školního roku je v 1. až 3. ročníku 40 týdnů, ve 4. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých    předmětů je proveden v l. až 3. ročníku na 33 týdny, ve 4. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 

Denní studium (konkretizovaný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenní vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3,5

12,5

Občanská nauka

1

1

1

-

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

2

2

2

2

8

Chemie

2

2

2

2

8

Fyzika

1

-

-

-

1

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Psychologie

2

-

-

-

2

Společenská výchova

-

-

-

1

1

Estetická a výtvarná výchova

2

1

-

-

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

2

4

Zdravověda

2

2

2

2

8

Kosmetika

2

2

2

3

9

Materiály

-

-

l

2

3

Odborný výcvik

6

14

14

10,5

44,5

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

B.Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky:

 1. Tento učební plán je zpracován v souladu s poznámkami k učebnímu plánu (obecnému).  Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené na s. 12 - 14.  

 2. Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen“ uvedená k učebnímu plánu (obecnému) je platná i  pro tento učební plán.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenní vyučovacích hodin za celé období studia

A. Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

10

(2,2,2,2,2)

Cizí jazyk

12

(2,2,2,3,3)

Občanská nauka

2

(1,1,-,-,-)

Dějepis

1

(1,-,-,-,-)

Matematika

5

(1,1,1,1,1)

Chemie

5

(1,1,1,1,1)

Fyzika

0,5

(0,5,-,-,-,-)

Základy ekologie

0,5

(0,5,-,-,-,-)

Práce s počítačem

2

(1,1,-,-,-)

Psychologie

1

(1,-,-,-,-)

Společenská výchova

1

(-,-,1,-,-)

Estetická a výtvarná výchova

2

(1,1,-,-,-)

Ekonomika

3

(-,-,1,1,1)

Zdravověda

8

(1,2,2,2,1)

Kosmetika

10

(1,2,2,2,3)

Materiály

3

(-,-,1,1,1)

Odborný výcvik

9

(1,2,2,2,2)

Celkem hodin

75

(15,15,15,15,15)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky: 

 1. Učební plán (obecný) večerního studia stanovuje počet vyučovacích hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky. 

 2. Škola dopracuje učební plán (obecný) pro večerní studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je ve všech ročnících 15 vyučovacích hodin. 

 3. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek večerního studia schvaluje ředitel školy. 

 4. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. jeden vyučovací den – 4 hodiny. Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřeny na doplnění, rozvoj a upevnění profilových dovedností. 

 5. Délka školního roku je v 1. až 4. ročníku 40 týdnů, v 5. ročníku 37 týdnů. Rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden v l. až 4. ročníku na 33 týdny, v 5. ročníku na 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky. 

 6. Pro večerní studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz. s. 12 – 14,  mimo poznámek 4, 10 a 13.  

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin za celé období studia

A. Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

130

(20,20,30,30,30)

Cizí jazyk

150

(30,30,30,30,30)

Občanská nauka

30

(10,10,10,-,-)

Dějepis

10

(10,-,-,-,-)

Matematika

100

(20,20,20,20,20)

Chemie

90

(20,20,10,20,20)

Fyzika

5

(5,-,-,-,-)

Základy ekologie

5

(5,-,-,-,-)

Práce s počítačem

40

(20,20,-,-,-)

Psychologie

20

(10,10,-,-,)

Společenská výchova

10

(-,-,-,10,-)

Estetická a výtvarná výchova

20

(10,10,-,-,-)

Ekonomika

60

(-,-,20,20,20)

Zdravověda

100

(20,20,20,20,20)

Kosmetika

110

(20,20,20,30,20)

Materiály

50

(-,-,20,10,20)

Odborný výcvik

150

(20,40,40,30,20)

Celkem hodin

1080

(220,220,220,220,200)

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky: 

 1. Učební  plán (obecný) dálkové studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy ve studijním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky. 

 2.  Škola dopracuje učební plán (obecný) pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán (obecný) pro denní studium. Při dopracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětu je v 1. – 4. ročníku 220 hodin, v 5. ročníku 200 hodin a je uvedena jako maximální. 

 3. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy do podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy. 

 4. Počet konzultačních hodin v ročníku stanovené dopracovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.  

 5. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků – dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží. 

 6. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů. 

 7. Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebním plánu denního studia, viz. s. 12 - 14, mimo poznámek 4, 10 a 13.