CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

6941L/501 Pleťová kosmetika

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném platným předpisem, splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

2 roky denní studium, 3 roky večerní a dálkové

 

Pojetí a cíle studia

Studijní obor Pleťová kosmetika prohlubuje a rozšiřuje vědomosti a dovednosti, které žákyně získaly ve tříletém učebním oboru kosmetička.

Je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kosmetické služby (určování způsobu kosmetických zásahů, provádění složitých kosmetických ošetření, poradenské služby v kosmetickém ošetření obličeje, dekoltu a celého těla), vést firmu a řídit pracovní kolektiv.

Charakteristika obsahových složek

Obsah vzdělávacího programu tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do dvou skupin vyučovacích předmětů: všeobecně vzdělávacích a odborných, které se dále dělí na předměty povinné a výběrové.

Povinné předměty obsahují učivo, které je závazné pro všechny žákyně, které se ve studijním oboru připravují.

Volba výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy a při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žákyň a také k personálnímu a materiálnímu vybavení školy.

Obsah všeobecného vzdělání je tvořen z jazykového, společenskovědního, matematického a přírodovědného vzdělávání a z tělesné výchovy.

Jazykově jsou žákyně vzdělávány v mateřském jazyce a v jednom cizím jazyce. Část cizojazyčného vzdělávání přesahuje do odborné oblasti spojené s profesní přípravou. V souvislosti s jazykovým vzděláváním získávají žákyně rovněž poznatky a dovednosti spojené s porozuměním slovesnému umění a rozvíjejí si schopnost estetického zážitku.

Společenskovědní a humanitní vzdělávání je založeno na vybraných poznatcích z příslušných vědních disciplín (politologie, sociologie, etika apod.), tvořících didaktický systém tak, aby byly žádoucím způsobem ovlivněny postoje žákyň a jejich hodnotová orientace. Dějepisná složka této oblasti je obsahově zaměřena na české i klíčové světové dějiny se záměrem, aby žákyně pomocí poznání minulosti lépe porozuměly současnosti.

V matematickém vzdělávání je kladen důraz na osvojení základů středoškolské matematiky, obsah je vybrán z hlediska běžných životních a profesních potřeb žákyň. Přírodovědné vzdělávání je chápáno jako průprava pro výuku odborných předmětů, proto je zastoupeno jen chemií a slouží i k ekologické výchově.

Obsah odborného vzdělání je vymezen a uspořádán tak, aby prohloubil a rozšířil poznatky získané ve tříletém učebním oboru kosmetička a poskytl žákyním odbornou přípravu zaměřenou na důkladné osvojení poznatků z oblasti hygieny a dermatovenerologie, z oblasti péče o celé tělo, o kosmetických přípravcích a způsobech jejich aplikace. Součástí přípravy je rozšíření poznatků především ze sociální psychologie, psychologie práce a psychologie osobnosti potřebných jak při jednání se zákazníky a spolupracovníky, tak při uplatňování zásad duševní hygieny a rozvoje zdravého sebevědomí. Dále je součástí přípravy rozšíření poznatků z ekonomiky, osvojení poznatků o podnikání a jejich praktické využití.

Ucelený soubor praktických dovedností a návyků nezbytných pro uplatnění absolventek získají žákyně v praktické přípravě organizované formou technologických cvičení.

Organizace výuky

Studium je organizováno jako dvouleté denní a tříleté večerní a dálkové studium. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem; poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností jako je např. profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky i spolupracovníky, schopnost řídit kolektiv, rozhodovat apod.

Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce, zejména využití osobního příkladu. Výchovnému působení na žákyně se soustavně věnují všichni vyučující.

Vstupní předpoklady žákyň

Předpokladem přijetí ke studiu je úspěšné absolvování tříletého učebního oboru kosmetička a splnění dalších podmínek přijímacího řízení ke studiu na středních školách. Uchazečky o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanovených pro tento obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí zájem uchazeček o obor a předpoklad pro jeho vykonávání po stránce fyzické, vzhledové, osobnostní a studijní výsledky dosažené v předcházející přípravě.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Obor je vhodný pouze pro dívky. Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazečky vadí poruchy funkce pohybového aparátu, zejména dolních končetin, znemožňující delší stání, tj. těžší postižení páteře a postižení horních končetin znemožňující pohybovou koordinaci a jemné pohyby rukou. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, průdušková astma I. typu, nemoci nervové, zejména závažná onemocnění centrálního nervstva, porucha barvocitu, zraková ostrost nižší než 5/5, J. č. 1 s případnou korekcí alespoň jednoho oka; ostrost sluchová nesmí být nižší než 3 m pro šepot. Možno přijmout dívky s kompenzovanou i subkompenzovanou epilepsií.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a dalších norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a ochrany životního prostředí, zvláště při vykonávání praktických cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žákyň s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy;
b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům;
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů;
d) vykonávání stanoveného dozoru.