PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6941L Osobní služby

Kód a název :                                           6941L/501 Pleťová kosmetika

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška, maturitní vysvědčení


Výsledky vzdělávání:

V oblasti všeobecného vzdělání se absolventka vyznačuje:

- spolehlivou znalostí českého jazyka a jeho kultivovaným užíváním ve všech komunikativních situacích, přehledem o vybraných literárních dílech, období a směrech národní literatury na úrovni středoškolského vzdělání,
- znalostí jednoho světového jazyka na úrovni běžné a odborné komunikace,
- schopností klást si filozofické otázky a hledat na ně odpovědi, vytvářet si hierarchii životních hodnot vycházejících ze základních principů humanity a demokratické společnosti,
- chápáním úlohy práva ve společnosti, smyslu občanských práv a povinností ve svém každodenním životě,
- poznáním českých a československých dějin,
- osvojením základů středoškolské matematiky, schopností aplikovat matematiku v praxi,
- znalostí základních poznatků o přírodních jevech, dějích a zákonech včetně jejich ekologických důsledků na život člověka,
- chápáním nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a vlivů nezdravého způsobu života vůbec,
- rozvinutými pohybovými schopnostmi, celkovou tělesnou zdatností a vypěstovanou celoživotní potřebou pohybové aktivity.

Odborná složka profilu absolventky:

Absolventka po úspěšném ukončení studia umí:

- samostatně rozhodovat o pracovním postupu při kosmetickém ošetření, manikúře a pedikúře a to i při složitějších typech pleti a při vadách kůže,
- poskytnout kosmetické ošetření nejen obličeje a dekoltu, ale i celého těla,
- provést složité líčení na základě znalostí barevné typologie a vizážistiky (umí určit celkový typ zákazníka a poradit jak s kosmetikou, tak s oblékáním),
- se dobře orientovat v kosmetických přípravcích dostupných na našem trhu a vhodně je aplikovat,
- poskytnout poradenskou službu z hlediska ošetření pleti podle typu zákazníka a módních směrů v líčení,
- uplatňovat poznatky z psychologie v konkrétních případech při jednání se zákazníky a spolupracovníky,
- samostatně zřídit kosmetickou firmu, organizovat práce a řídit menší kolektiv pracovníků.

Absolventka studijního oboru:

- má odpovídající poznatky a návyky z oblasti hygieny osobní i provozovny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, jedná v souladu s nimi a působí v tomto směru na své spolupracovníky a podřízené,
- má potřebné dovednosti v běžném používání počítačů (pokud absolvuje výběrový předmět obsluha osobních počítačů),
- ovládá administrativní činnosti související s provozem firmy, vyhotovuje účetní doklady a vede účetní evidenci firmy,
- průběžně si zvyšuje odbornou úroveň studiem odborné literatury a časopisů a absolvováním specializovaných kurzů.

Specifické vlastnosti osobnosti:

Absolventka studijního oboru se vyznačuje:

- vypěstovanou profesní etikou, uměním jednat s lidmi,
- schopností samostatně řešit nezvyklé situace ve styku se zákazníky,
- kultivovaným vystupováním,
- estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,
- soustavnou péčí o svůj vzhled a osobní hygienu,
- vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje kosmetickou firmu,
- trvalým a všestranným zájmem o rozvoj osobnosti,
- pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventek

Absolventky studijního oboru, které úspěšně vykonaly maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.