MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. července 1997, č.j. 22 984/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6941L Osobní služby

Studijní obor: 6941L/501Pleťová kosmetika

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2.
A. Všeobecně vzdělávací předměty
1. Povinné předměty 10-12 10-11
Český jazyk a literatura 2 2
Cizí jazyk 3-4 3-4
Základy společenských věd 1 1
Matematika 2-3 2
Tělesná výchova 2 2
2. Výběrové předměty 4-5 5-6
Chemie 2(1)-4(1)
Konverzace v cizím jazyce 1-2
Základy práva 2-4
Obsluha osobních počítačů 2-4
B. Odborné předměty
1. Povinné předměty 13-17 14-18
Pleťová kosmetika 3 4
Zdravotně hygienické služby 2 2
Psychologie 2 2
Ekonomika 3 3
Technologická cvičení 3-7 3-7
2. Výběrové předměty 0-3 0-3
Celkem 30-33 30-33


Poznámky:

1. Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle učebních osnov studijních oborů SOU pro absolventy tříletých učebních oborů (denní studium) schválených MŠMT ČR.

2. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele školy. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku. Žádoucí je výběr předmětu obsluha osobních počítačů, pokud je vybavení školy výpočetní technikou na potřebné úrovni.

3. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žákyně zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učila ve tříletém učebním oboru, zejména bude-li cizí jazyk zařazen jako volitelný předmět maturitní zkoušky.

4. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žákyň) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

6. Po určení hodinové dotace jednotlivých předmětů je nutno posoudit i potřebu přesunu některých částí učiva mezi ročníky.

7. Odborné předměty jsou rozděleny na povinné a výběrové. Volba výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žákyň. Přihlíží se také k personálnímu zajištění a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy výběrových předmětů, zpracovaných předmětovou komisí, schvaluje ředitel školy. Celkový počet hodin odborných předmětů (povinných a výběrových) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně.

8. Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.

9. Struktura a obsah nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žákyň a specifickým potřebám regionu. Přihlíží se také k personálním a materiálním podmínkám školy. Ředitel školy schvaluje učební osnovy nepovinných předmětů vypracovaných předmětovou komisí.

10. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.