MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. července 1997, č.j. 22 984/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6941L Osobní služby

Studijní obor: 6941L/501Pleťová kosmetika

 

Večerní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3.
A. Všeobecně vzdělávací předměty 7 7 7
1. Povinné předměty
Český jazyk a literatura 1-2 1 2
Cizí jazyk 2 2-3 3
Základy společenských věd 1 1 -
Matematika 1 1 1
2. Výběrové předměty 1-2 1-2 1
Chemie
Konverzace v cizím jazyce
Základy práva
Obsluha osobních počítačů
B. Odborné předměty 8 8 8
1. Povinné předměty
Pleťová kosmetika 2 3 3
Zdravotně hygienické služby 2 1 1
Psychologie 1 1 1
Ekonomika 2 2 2
2. Výběrové předměty 1 1 1
Celkem 15 15 15


Poznámky:

l. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních dokumentů denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Počty hodin v ročníku stanovené učebním plánem večerního studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí.

3. Volba výběrových všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je v kompetenci ředitele školy.

4. Počet hodin vymezených v učebním plánu pro odborné výběrové předměty lze využít i k posílení hodinové dotace odborných povinných předmětů.

5. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech vyučovacích předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří vyučovacích předmětů.

6. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.