MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 21. července 1997, č.j. 22 984/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6941L Osobní služby

Studijní obor: 6941L/501Pleťová kosmetika

 

Dálkové studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku
1. 2. 3.
A. Všeobecně vzdělávací předměty 120 100 80
1. Povinné předměty
Český jazyk a literatura 30 20 20
Cizí jazyk 30 30 30
Základy společenských věd 10 10 -
Matematika 30 20 20
2. Výběrové předměty 20 20 10
Chemie
Konverzace v cizím jazyce
Základy práva
Obsluha osobních počítačů
B. Odborné předměty 100 120 140
1. Povinné předměty
Pleťová kosmetika 20 30 30
Zdravotně hygienické služby 20 20 30
Psychologie 20 20 30
Ekonomika 20 30 30
2. Výběrové předměty 20 20 20
Celkem 220 220 220


Poznámky:

l. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních dokumentů denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Volba výběrových všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů je v kompetenci ředitele školy.

4. Počet hodin vymezených v učebním plánu pro odborné výběrové předměty lze využít i k posílení hodinové dotace odborných povinných předmětů.

5. Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze tří předmětů.

6. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.