CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

6941L/502 Vlasová kosmetika

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném platným předpisem, splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

2 roky denní studium, 3 roky večerní a dálkové

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 2 roky denní studium, 3 roky večerní nebo dálkové studium

- Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném platným předpisem, úspěšné vykonání přijímací zkoušky

- Způsob ukončení: maturitní zkouška

- Poskytované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

2. Stručný popis studijního oboru:

- Studijní obor vlasová kosmetika prohlubuje a rozšiřuje odborné znalosti a dovednosti potřebné pro výkon činností ve zdravotně hygienických službách v oblasti péče o vlasy, vlasové a pleťové kosmetiky a péče o ruce a nohy.

- Rozšiřuje znalosti ve vedení a provozu kadeřnických firem.

- Doplňuje znalosti ekonomické, estetické a psychologické.

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy;

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům;

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů;

d) vykonávání stanoveného dozoru.

4. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.