MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 4. 7. 1995, čj. 21 877/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 6941L Osobní služby

Studijní obor: 6941L/502 Vlasová kosmetika

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

l.

2.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

l. Povinné předměty

l0-l2

l0-11

Český jazyk a literatura

2

2

Cizí jazyk

3-4

3-4

Základy společenských věd

l

l

Matematika

2-3

2

Tělesná výchova

2

2

2. Volitelné předměty

3-5

4-5

Fyzika

2 (l)-4 (l) 

Chemie

2 (l)-4 (l) 

Konverzace v cizím jazyku

l-2 

Základy práva

Obsluha osobních počítačů

B. Odborné předměty

 

 

l. Povinné předměty

l4-l8

l3-l8

Vlasová kosmetika

2

2-3

Zdravověda

l

-

Užité výtvarnictví

2

2

Psychologie

2

2

Základy podnikání

l-2

l-2

Účetnictví

2

2

Praxe

4-8

4-8

2. Volitelné předměty

0-4

0-5

Celkem

30-33

30-33

 

Poznámky:

1. Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle učebních osnov studijních oborů SOU pro absolventy tříletých učebních oborů (denní studium) vydaných MŠMT ČR dne 9.7.1991, čj. 18 049/91-21.

2. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 2. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije jako časová rezerva k opakování učiva, popřípadě exkurzím, ve 2. ročníku též k přípravě a k vykonávání maturitní zkoušky.

3. Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.

4. Volba všeobecně vzdělávacích volitelných vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele školy. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných i volitelných) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

5. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru, zejména bude-li cizí jazyk zařazen jako volitelný předmět maturitní zkoušky.

6. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

7. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

8. Odborné předměty jsou rozděleny na povinné a volitelné. Výběr volitelných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků. Přihlíží se také k personálnímu zajištění a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy volitelných předmětů, zpracovaných předmětovou komisí, schvaluje ředitel školy. Celkový počet hodin odborných předmětů (povinných a volitelných) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně.

9. Po určení hodinové dotace jednotlivých předmětů je nutno posoudit i potřebu přesunu některých částí učiva mezi ročníky.

10. Struktura a obsah nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků a specifickým potřebám regionu. Přihlíží se také k personálním a materiálním podmínkám školy. Ředitel školy schvaluje učební osnovy nepovinných předmětů vypracovaných předmětovou komisí.

11. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

7

7

7

1.Povinné předměty

5-6

5-6

6

Český jazyk a literatura

1-2

1

2

Cizí jazyk

2

2-3

3

Základy společenských věd

1

1

-

Matematika

1

1

1

2.Volitelné předměty

1-2

1-2

1

Fyzika

 

 

 

Chemie

 

 

 

Základy práva

 

 

 

B. Odborné předměty

8

8

8

Vlasová kosmetika

2

2

2

Zdravověda

1

-

-

Užité výtvarnictví

1

2

2

Psychologie

2

-

-

Základy podnikání

-

2

2

Účetnictví

2

2

2

Celkem

15

15

15

 

Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních dokumentů denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. a 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 3. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije jako časová rezerva k opakování učiva, popřípadě exkurzím, ve 3. ročníku též k přípravě a k vykonání maturitní zkoušky.

3. Volba výběrových všeobecně vzdělávacích předmětů je v kompetenci ředitele školy.

4. Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze tří předmětů.

5. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

80

80

80

1.Povinné předměty

60-70

60-70

70

Český jazyk a literatura

10-20

10-20

30

Cizí jazyk

20

20

30

Základy společenských věd

10

10

-

Matematika

20

20

10

2.Volitelné předměty

10-20

10-20

10

Fyzika

 

 

 

Chemie

 

 

 

Základy práva

 

 

 

B. Odborné předměty

80

80

80

Vlasová kosmetika

20

20

20

Zdravověda

10

-

-

Užité výtvarnictví

10

20

20

Psychologie

20

-

-

Základy podnikání

-

20

20

Účetnictví

20

20

20

Celkem

160

160

160

 

Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních dokumentů denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu přizpůsobí vyučující počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního cyklu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Volba výběrových všeobecně vzdělávacích předmětů je v kompetenci ředitele školy.

4. Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky nejvýše ze tří předmětů.

5. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.