CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

69-51-H/001 Kadeřník

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné ukončení základní školní docházky, splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

3 roky denní, večerní a dálkové studium Pojetí a cíle vzdělávacího programu

Vzdělávací program učebního oboru kadeřník, kadeřnice je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání.

Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby (holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků).

Charakteristika obsahových složek

Všeobecné vzdělávání

Obsah vzdělávacího programu učebního oboru kadeřník, kadeřnice je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od základního kurikula vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetenci žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je jazykové vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož jazyk je důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín (etiky, politologie, psychologie atd.). Základním cílem společenskovědního vzdělávání však není vybavit žáka množstvím poznatků, nýbrž sociální a osobnostní kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy dané společnosti.

Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě v moderní společnosti. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení.

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z chemie a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

Estetické vzdělávání má z hlediska přípravy v učebním oboru kadeřník, kadeřnice výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu, která se realizuje jednak přes vlastní tvůrčí činnost žáka, především ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova, jednak přes poznání a pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých i šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů.

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu zdravověda vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy.

Odborné vzdělávání

Složka odborného vzdělávání je odvozena od základního kurikula vypracovaného v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr péče o vzhled člověka. Poskytuje žákům ucelený soubor teoretických vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v kadeřnických službách. Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti technologie, zařízení a vybavení provozoven, materiálů, zdravovědy a ekonomiky.

Technologie poskytuje teoretickou přípravu pro výkon kvalitních, hygienicky nezávadných a bezpečných kadeřnických služeb a je zaměřena na výchovu k uvědomělému dodržování zásad, pravidel a předpisů o hygieně a ochraně zdraví při práci, k dokonalé péči o zákazníka z hlediska estetického, módního a zdravotního.

V oblasti zařízení a vybavení provozoven se seznamují žáci se strojním zařízením, vybavením a vnitřním uspořádáním provozoven, s funkcemi pracovního nářadí, pomůcek, nástrojů a zařízení, s jejich ošetřováním, čištěním a běžnou údržbou.

Materiály poskytují žákům základní vědomosti o používaných materiálech, o jejich vlastnostech, o správném dávkování, bezpečné manipulaci, skladování a jejich aplikaci. Učivo umožňuje pochopení vztahu mezi složením látek, jejich vlastnostmi a možnostmi jejich praktického použití.

Zdravověda poskytuje všeobecné poznatky ze somatologie, seznamuje se zásadami první pomoci a vyskytujícími se kožními chorobami vlasů a pokožky kštice.

Ekonomika uvádí žáky do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství včetně zvýraznění problematiky drobného podnikání. Umožňuje poznat základní ekonomické činnosti související s provozem podniků služeb a vede k odpovědnému plnění pracovních úkolů jednotlivce a k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce.

Mimořádný význam pro přípravu žáků na kvalifikovaný a kvalitní výkon povolání má odborný výcvik, který plní funkci integrujícího předmětu, v němž si žáci prohlubují všeobecné a odborné vědomosti a rozumové dovednosti, které si osvojili v teoretickém vyučování a učí se je používat v praxi. Odborný výcvik je vykonáván ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků.

Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

Výchovně vzdělávacích cílů klíčových dovedností ve vzdělávacím programu kadeřník, kadeřnice je dosahováno osvojením:

komunikativních dovedností - dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

personálních a interpersonálních dovedností - personálních: dovednost zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace; - interpersonální: dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních;

dovednosti řešit problémy a problémové situace - identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení;

numerické aplikace - dovednost používat různé aritmetické postupy důležité pro řešení praktických situací;

dovednost využívat informačních technologií - dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě.

Organizace výuky

Studium je organizováno jako tříleté denní pro žáky, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy. Studium může být organizováno i jako večerní a dálkové. Je ukončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělávání. Střední odborné učiliště zajišťuje teoretické i praktické vyučování, nebo je praktické vyučování zajišťováno ve střediscích praktického vyučování nebo pracovištích praktického vyučování.

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími a mistry odborné výchovy vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností, jako je např. profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky i spolupracovníky. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

Při výuce jak všeobecně vzdělávacích, tak odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem denní formy studia.

Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. (Příklad žákovského projektu je přiložen na závěr učebních dokumentů.)

Vstupní předpoklady žáků

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování 9. ročníku základní školy. Uchazeči o studium musí vyhovovat též zdravotním požadavkům stanoveným pro tento učební obor. Při přijímání ke studiu se dále hodnotí dosažené studijní výsledky, zájem uchazeče o obor a předpoklady pro jeho vykonávání po stránce fyzické, vzhledové a osobnostní. Studium je určeno pro hochy i dívky.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru do oboru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy funkce pohybového a nosného systému (kontraindikací jsou i ploché nohy, kongeniální luxace a sklon k tvorbě varixů), dále chronická a alergická onemocnění kůže rukou obličeje a dýchacích cest.

Nepřípustné je i onemocnění srdce, zejména závažné chlopenní vady a vrozená srdeční onemocnění hemodynamicky závažná. Nemoci nervové, zejména spojené s poruchami pohybových koordinací a funkcí, subkompenzované a dekompenzované záchvatové stavy. Do oboru nemohou být přijati uchazeči s projevem bacilonosičství a poruchy imunity.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, které odpovídají pracím zakázaným mladistvým, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, v nichž je možné výuku žáků uskutečňovat.

Základní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a s technologickými postupy,

2) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4) vykonávání stanoveného dozoru.