PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6951H Kadeřník

Kód a název :                                           69-51-H/001 Kadeřník

Dosažený stupeň vzdělání :                       střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                závěrečná zkouška, výuční list 


Výsledky vzdělávání:

Obecná úvodní část

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se se sebou.

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednosti pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

V ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologie svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy .....).

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru kadeřník, kadeřnice a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

- volit vhodné technologické postupy práce,

- připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje a pomůcky, chemikálie a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů,

- provádět zkoušku citlivosti pokožky,

- mýt vlasy a volit vhodné vlasové přípravky při mytí vlasů,

- provádět různé druhy masáží vlasové pokožky (ruční nebo s přístroji) s použitím kosmetických a regeneračních přípravků,

- stříhat vlasy a upravovat hustotu vlasů,

- natáčet vlasy na natáčky nebo kroužkovat vodovou ondulaci do hladkých vln,

- provádět ondulaci železem,

- barvit a odbarvovat vlasy a dorůstající vlasy,

- provádět přelivy, tónování a matování vlasů,

- provádět trvalou ondulaci,

- ošetřovat vlasy a vlasovou pokožku vhodnými regeneračními přípravky,

- provádět konečnou úpravu dámských a pánských účesů,

- holit vousy, upravovat kníry a plnovousy, barvit kníry a obočí,

- provádět běžnou údržbu pracovních prostředků, které používá,

- organizovat samostatně svou práci,

- dodržovat při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením.

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen:

- zhotovovat složité společenské a večerní účesy s použitím vlasových doplňků,

- provádět úpravy účesů podle schematického zobrazení nebo předlohy zpracované vysoce náročným způsobem,

- barvit vlasy do různých odstínů a využívat nových forem barvení a odbarvování,

- barvit vlasy do proužků, stahovat oxidační barvy s vlasů,

- provádět sušení vlasů do vln - foukanou a nové technologie preparace vlasů,

- poskytovat poradenskou službu z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu,

- spolupracovat na vývoji nových technologií účesové tvorby a na vývoji služeb v souladu s rozvojem techniky ,

- posuzovat přímé i nepřímé vlivy své činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska.

Klíčové dovednosti

Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

- vypěstovanou profesní etikou, uměním jednat s lidmi,

- dovedností vyrovnat se se stresovými situacemi,

- dovedností samostatně řešit nezvyklé situace ve styku se zákazníky,

- kultivovaným vystupováním,

- estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

- soustavnou péčí o svůj vzhled a osobní hygienu,

- vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu,

- trvalým a všestranným zájmem o rozvoj osobnosti,

- soustavným zdokonalováním znalosti cizích jazyků,

- pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromé, státní i družstevní oblasti kadeřnictví. Především je to možnost plného uplatnění ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.