MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. července 1998, č.j. 22 175/98-23s platností od l. září l998 počínaje l. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6951H Kadeřník

Učební obor: 69-51-H/001 Kadeřník



Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Chemie 2 1 - 3
Psychologie a společenská výchova - 1 1 2
Práce s počítačem 1 - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Technologie 3 2,5 3 8,5
Materiály 2 1 1,5 4,5
Zdravověda 1 1 - 2
Výtvarná výchova 1 1 1 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem hodin týdně 32-33 32-33 33 98
B. Nepovinné


Poznámky:

1. Do vydání nových učebních osnov se všeobecně vzdělávací předměty vyučují podle učebních osnov schválených MŠMT ČR:

Český jazyk a literaturač.j. 12 535/91-20 ze dne 8. 5. 1991
Cizí jazykč.j. 27 657/86-221 ze dne 31. 10. 1986
Občanská naukač.j. 19 374/90-21 ze dne 10. 7. 1990
Matematikač.j. 17 033/88-221 ze dne 14. 6. 1988
Chemieč.j. 17 033/88-221 ze dne 14. 6. 1988
Tělesná výchovač.j.19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996


2. Vyučovací předmět práce s počítačem je možné zařadit podle potřeb a podmínek školy minimálně v jednohodinové dotaci buď do l. nebo 2. ročníku.

3. Vyučovací předmět tělesná výchova je dotován l hodinou týdně s tím, že při cyklickém vyučování se budou v týdnu teoretického vyučování učit 2 hodiny týdně a další 2 hodiny tělesné výchovy se budou vyučovat v rámci odborného výcviku formou kompenzačních cvičení. Žáci musí být při tělesné výchově systematicky poučováni o nezbytnosti a o možnostech kompenzace jednostranného pracovního vytížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

4. Struktura nepovinných vyučovacích předmětů, jejich rozsah a obsah jsou v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků. Přihlíží se také k personálnímu zajištění a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy vypracuje předmětová komise a předloží je ke schválení řediteli školy.

5. Učební plán je možné upravit až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovených učebním plánem.

6. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku (zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek fungování tržní ekonomiky s přihlédnutím k potřebám a požadavkům odběratelské sféry na absolventy a specifickým podmínkám školy).

7. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.