MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. července 1998, č.j. 22 175/98-23 s platností od l. září l998 počínaje l. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6951H Kadeřník

Učební obor: 69-51-H/001 Kadeřník

 

Večerní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Chemie 2 1 - 3
Psychologie a společenská výchova - 0,5 1+ 1,5
Práce s počítačem 1 - - 1
Ekonomika - - 1 1
Technologie 2,5 2 2 6,5
Materiály 2 1 1 4
Zdravověda 1 0,5 - 1,5
Výtvarná výchova 0,5 1 1 2,5
Odborný výcvik 1 2 2 5
Celkem hodin týdně 15 12 12 39
B. Nepovinné


Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Do vyučovacích hodin označených + je třeba zahrnout obsah učiva určený učební osnovou pro následující ročník denního studia.

3. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik jsou soustředěné do jednoho nebo dvou učebních dní (např. 4 hodiny za měsíc - 4 týdny je jeden učební den, 8 hodin - dva učební dny za měsíc). Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím. Souborné práce jsou zaměřené na upevnění profilových dovedností.

4. Každý vyučovací předmět se ukončuje zkouškou. Konání zkoušek stanovují příslušné předpisy. V jednom dni je možné vykonat nejvíce tři zkoušky.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

6. U večerního studia dále platí poznámky 4. a 5. k učebnímu plánu denního studia.