MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. července 1998, č.j. 22 175/98-23 s platností od l. září l998 počínaje l. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor: 6951H Kadeřník

Učební obor: 69-51-H/001 Kadeřník


Dálkové studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
A. Povinné
Český jazyk a literatura 10 10 10 30
Cizí jazyk 10 10 10 30
Občanská nauka 10 10 10 30
Matematika 10 10 10 30
Chemie 20 10 - 30
Psychologie a společenská výchova - 10 10 20
Práce s počítačem 10 - - 10
Ekonomika - - 10 10
Technologie 35 25 30 90
Materiály 20 10 20 50
Zdravověda 10 15 - 25
Výtvarná výchova 5 10 10 25
Odborný výcvik 20 40 40 100
Celkem hodin týdně 160 160 160 480
B. Nepovinné


Poznámky:

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

6. U dálkového studia dále platí poznámky 4. a 5. k učebnímu plánu denního studia.