PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6952H Kosmetička

Kód a název :                                          69-52-H/001 Kosmetička

Dosažený stupeň vzdělání :                       střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání:

Obecná úvodní část 

Obecným cílem složky všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na vzdělání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.  

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras. 

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí. 

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní  prospěch a rozvoj, tak  i  pro  rozvoj  celé  společnosti. Chápe  proto  význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednosti pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje. 

V ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým  krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných  životních  situacích a tématech. Dovede získat  v  cizím  jazyce  jednoduchou informaci,  sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tématice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologie svého oboru. 

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy,    populárně   naučná   díla   podle  svého   zájmu,   sledovat   sdělovací   prostředky a navštěvovat kulturní zařízení  (divadla, koncerty, výstavy .....). 

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních  i v profesních situacích. 

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí. 

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědného sexuálního chování, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou  zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o  využívání volného času. 

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při  realizaci řešení a dodržovat je. 

Dovede pracovat s osobním počítačem a dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě. 

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky. 

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru kosmetička a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

-     volit pracovní postupy s ohledem na dodržování technologických postupů a s přihlédnutím k individuálnímu přání zákazníka,

-     připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje, pomůcky a kosmetické   přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů,

-     připravit zákazníka pro kosmetické ošetření podle hygienických předpisů (např. povrchové čištění pleti pleťovou vodou a pleťovým  mlékem, odličování řas a obočí),

-     určit typ pleti zákazníka a v souladu s typem pleti zvolit vhodný způsob ošetření pleti,

-     provádět hluboké čištění pleti (odstraňování komedonů, drobných pastulek a milií),

-     aplikovat obklady a masky,

-     provádět kosmetickou masáž obličeje, krku, dekoltu, poprsí a rukou s přístrojem a bez přístroje,

-     provádět ošetření nohou, odstranění mozolů, zrohovatělé pokožky a kuřích ok,

-     poskytovat poradenskou službu v péči o nohy,

-     provádět běžnou údržbu používaných pracovních prostředků,

-     organizovat samostatně svou práci,

-     dodržovat při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením.

 

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen:

-   určovat způsoby kosmetických zásahů a provádět složité odborné práce při poskytování 

    kosmetických služeb, např. atypické kosmetické ošetření,

-   poskytovat poradenskou službu v kosmetickém ošetření pleti z hlediska používaných

    přípravků podle  typu pleti, věku a zaměstnání zákazníka, v souladu s módními trendy  v líčení  apod.

 

Klíčové dovednosti

Absolvent  učebního oboru se vyznačuje:

-     vypěstovanou profesní etikou, uměním jednat s lidmi,

-     dovedností vyrovnat se se stresovými situacemi,

-     dovedností samostatně řešit  nezvyklé situace ve styku se zákazníky,

-     kultivovaným vystupováním,

-     estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v každodenním životě,

-     soustavnou péčí o svůj vzhled a osobní hygienu,

-     vědomím, že svým vystupováním a vzhledem reprezentuje firmu,

-     trvalým a všestranným zájmem o rozvoj osobnosti,

-     soustavným zdokonalováním znalosti cizích jazyků,

-     pracovní kázní a rozvinutými organizačními schopnostmi.

 

Možnosti uplatnění absolventů 

Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromých, státních  i družstevních zařízeních poskytujících odborné profesionální kosmetické služby.