MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 2. 7. 1999, čj. 24 911/99-23 s platností od l. září l999 počínaje l. ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor: 6952H Kosmetička

Studijní obor: 6952H/001 Kosmetička

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Chemie

2

1

-

3

Psychologie a společenská výchova

-

1

1

2

Práce s počítačem

1

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Kosmetika

3

2

3

8

Zdravověda

2

1,5

1,5

5

Materiály

1

1

1

3

Estetická a výtvarná výchova

1

1

-

2

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem hodin týdně

32-33

32-33

33

98

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.    Do vydání nových učebních osnov se všeobecně vzdělávací předměty vyučují podle učebních osnov schválených MŠMT ČR:

Český jazyk a literatura                     čj. 12 535/91-20 ze dne 8. 5. 1991

Cizí jazyk                                          čj. 27 657/86-221 ze dne 31. 10. 1986

Občanská nauka                               čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998

Matematika                                       čj. 17 033/88-221 ze dne 14. 6. 1988

Chemie                                             čj. 17 033/88-221 ze dne 14. 6. 1988

Tělesná výchova                               čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996  

2.    Vyučovací předmět práce s počítačem je možné zařadit podle potřeb a podmínek školy minimálně v  jednohodinové dotaci buď do l. nebo 2. ročníku.

3.    Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnou počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin. Žáci musí být při tělesné výchově systematicky poučováni o nezbytnosti a o  možnostech kompenzace jednostranného pracovního vytížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

4.    Struktura nepovinných vyučovacích předmětů, jejich rozsah a obsah jsou v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků. Přihlíží se také k personálnímu zajištění a materiálnímu vybavení školy. Učební osnovy vypracuje předmětová komise a předloží je ke schválení řediteli školy.

5.    Učební plán je možné upravit až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nelze zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovených učebním plánem.

6.    Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku (zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek fungování tržní ekonomiky s přihlédnutím k potřebám a požadavkům odběratelské sféry na absolventy a specifickým  podmínkám školy).

7.  Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Cizí jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Chemie

2

1

-

3

Psychologie a společenská výchova

-

0,5

1+

1,5

Práce s počítačem

1

-

-

1

Ekonomika

-

-

1

1

Kosmetika

2,5

1,5

2

6

Zdravověda

2

1

l

4

Materiály

1

1

1

3

Estetická a výtvarná výchova

0,5

1+

-

1,5

Odborný výcvik

1

2

2

5

Celkem hodin týdně

15

12

12

39

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky: 

1.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy. 

2.    Do vyučovacích hodin označených + je třeba zahrnout  obsah učiva určený učební osnovou pro předcházející ročník denního studia. 

3.    Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik jsou soustředěné do jednoho nebo dvou učebních dní (např. 4 hodiny za měsíc - 4 týdny je jeden učební den, 8 hodin - dva učební dny za měsíc). Tyto vyučovací hodiny jsou určené souborným pracím a doplňujícím instruktážím.  Souborné práce jsou zaměřené na upevnění profilových dovedností. 

4.    Každý vyučovací předmět se ukončuje zkouškou. Konání zkoušek stanovují příslušné předpisy. V jednom dni  je možné vykonat nejvíce tři zkoušky. 

5.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. 

6.  U večerního studia dále platí poznámky 4. a 5. k učebnímu plánu denního studia.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

Cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

10

10

10

30

Matematika

10

10

10

30

Chemie

20

10

-

30

Psychologie a společenská výchova

-

10

10

20

Práce s počítačem

10

-

-

10

Ekonomika

-

-

10

10

Kosmetika

30

25

30

85

Zdravověda

20

15

15

50

Materiály

10

10

15

35

Estetická a výtvarná výchova

10

10

-

20

Odborný výcvik

20

40

40

100

Celkem hodin týdně

160

160

160

480

B. Nepovinné

 

 

 

 

Poznámky: 

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy. 

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací. 

3.      Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin  je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží  k  doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací. 

4.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí  vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).  

5.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. 

6.  U dálkového studia dále platí poznámky 4. a 5. k učebnímu plánu denního studia.