PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6953E Provoz služeb

Kód a název :                                           69-53-E/002 Provoz domácnosti

Dosažený stupeň vzdělání :                       odborná příprava pro výkon příslušných povolání

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list

Výsledky vzdělávání: 

Obecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáků, zvyšuje se orientace na jejich životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem a se sebou. 

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent učebního oboru: 

-     doplnil si základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání i potřebu, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem, snaží se ve svém projevu vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení jednoduchých úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-     získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s lidmi i uplatnit svou osobnost a snažil se chovat podle morálních zásad a požadavků na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy i povinnostmi občana a uvědomuje si důsledky nedodržování zákonů, porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-     má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí, pro poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí i  nezodpovědného sexuálního chování.

  

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvováním učebního oboru získají žáci specifické vědomosti a dovednosti potřebné pro péči o rodinu, výchovu dětí, při  přípravě pokrmů a údržbě bytu a bytového zařízení včetně péče o prádlo, oděvy a rostliny. 

Absolvent učebního oboru:

-     zná základní principy zdravotní a rodinné výchovy,

-     ovládá zásady správné výživy a hygieny přípravy jídel,

-     dovede připravovat základní pokrmy,

-     ovládá základy stolničení,

-     umí provádět údržbu prádla a oděvů,

-     dovede zhotovit jednoduché oděvy a bytové doplňky,

-     má osvojeny vědomosti a praktické dovednosti potřebné při údržbě bytového zařízení a při provádění drobných oprav a úprav,

-     umí pečovat a zeleň v bytě a pěstovat květiny a zeleninu, 

-     při všech činnostech je schopen si sám připravit pracoviště, zvolit vhodné pracovní pomůcky a podle pokynů i správný pracovní postup,

-     dbá na estetiku, úpravu, čistotu a hygienu svého zevnějšku i pracoviště, dodržuje zásady společenského chování,

-     má osvojeny zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i zásady ochrany životního prostředí. 

 

Možnosti uplatnění absolventa

Po ukončení přípravy v učebním oboru provoz domácnosti a po úspěšném složení závěrečné zkoušky mohou absolventi učebního oboru vykonávat specifické práce v oblasti sociálních a ubytovacích služeb a ve společném stravování. Během přípravy získají vědomosti a dovednosti potřebné pro vedení vlastní domácnosti, případně by mohli pracovat i v cizí domácnosti.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru mají možnost rozšíření kvalifikace v rekvalifikačních kurzech. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném ukončení  základní školy dle platných předpisů rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém učebním oboru.