MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 29. 3. 2001, čj. 14 930/01-23 s platností od 1. září  200l, počínaje 1. ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 6953E Provoz služeb

Učební obor: 69-53-E/002 Provoz domácnosti

 

Denní studium (obecný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) Základní předměty

 

Český jazyk a literatura

4

Občanská nauka

2

Matematika

4

Tělesná výchova

2

Zdravotní a rodinná výchova

2

Výživa a příprava pokrmů

3

Základy šití a odívání

3

Údržba bytových zařízení

2

Pěstování rostlin

3

Odborný výcvik

36

b) Výběrové předměty

0-4

Celkem hodin týdně

61-65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

 1. Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení hodin do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad  nebo si může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

 2.  Pokud škola nepřevzala doporučený učební plán, stává se obecný učební plán dopracovaný ve škole (rozpracovaný do obou ročníků) a schválený ředitelem školy součástí dokumentace školy. V  případě, že škola použije obecný učební plán, je povinna zpracovat i tematické plány pro odborné předměty, protože učební osnovy odborných předmětů jsou rozpracovány ve vazbě na doporučený učební plán.

 3. Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika a tělesná výchova do l. i 2. ročníku.

 4. Ve 2. ročníku se doporučuje výuka odborných předmětů ve  dvouhodinových celcích ob týden. 

 5. Všeobecně-vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro dvouleté učební obory určené žákům, kteří ukončili základní vzdělání v nižším než 9. ročníku ZŠ. Učební osnovy všeobecně-vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura - čj. 24 041/98-23-230 ze dne 12. 8. 1998, občanská nauka -  čj. 24 041/98-23-230 ze dne 12. 8. 1998 a matematika - čj. 24 041/98-23-230 ze dne 12. 8. 1998 Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovy pro SŠ čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně-vzdělávacích předmětů. 

 6. Pokud je vyučování organizována tak, že v týdnu je pouze teoretické vyučování, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností školy další hodiny tělesné výchovy i v týdnech, kdy převažuje nebo je pouze odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin. 

 7. Zařazení výběrových předmětů a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu učiva je v těchto předmětech v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má vytvořit  škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů.  Jako výběrový vyučovací předmět lze zařadit např. chov domácích zvířat, aranžování a vazba květin, zahradnictví atd. Obsah výběrových předmětů je třeba koordinovat s obsahem odborné výcviku. Hodinovou dotaci navrženou na výběrové předměty je také možné využít k posílení hodinové dotace odborných předmětů. 

 8. Celková hodinová dotace vyučovacích předmětů činí minimálně 30 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku.  

 9. Učební plán lze upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný vyučovací předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. 

 10. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou vyučující provést v učebních osnovách úpravy učiva v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku. V předmětu  odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesunout učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti. 

 11. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR. 

 12. Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který schvaluje i jejich učební osnovy. 

 13. Při organizování sportovně turistického kursu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT ČR.  

 14. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů. 

 15. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. 

 16. Škola má možnost organizovat individuální odbornou praxi žáků  1. a 2. ročníků až do rozsahu 2 týdnů za školní rok.

 17. Délka školního roku je 40 týdnů, rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden na 33 týdny. Zbývající    doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 

Denní studium (konkretizovaný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Tělesná výchova

1

1

2

Zdravotní a rodinná výchova

2

-

2

Výživa a příprava pokrmů

2

1

3

Základy šití a odívání

2

1

3

Údržba bytových zařízení

1

1

2

Pěstování rostlin

2

1

3

Odborný výcvik

15

21

36

b) Výběrové předměty

0-2

0-2

0-4

Celkem hodin týdně

30-32

31-33

61-65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Poznámky:

1.      Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu. 

2.      Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen“ uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná i pro tento učební plán. 

3.      Učební osnovy všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů byly zpracovány v návaznosti na tento doporučený učební plán.