CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název :

69-53-H/003 Provoz služeb

Vstupní předpoklady žáků :

úspěšné ukončení základní školní docházky, splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Délka a forma studia

3 roky denní, večerní a dálkové studium 

 

1. Charakteristika učebního oboru

 Učební obor je atypický svým zaměřením na širší profesní přípravu. Žák studuje současně dvě specializace. Učební obor je vhodný jak pro žáky s nevyhraněnými zájmy, tak pro žáky, kteří mají o širokou profesní přípravu zájem, aby ve svém budoucím životě snadněji nacházeli uplatnění.

 Příprava v učebním oboru je uspořádána tak, že umožňuje žákům ukončit vzdělávání po dvou letech. Dokladem o dvouleté přípravě je vysvědčení, případně osvědčení s výčtem hodin v odborné přípravě, které může každá škola jako samostatný právní subjekt vydávat. Příprava po 3. ročníku je zakončena závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném vykonání obdrží absolventi výuční list.

2. Charakteristika obsahu vzdělávání

 Učební obor je koncipován tak, aby umožňoval školám podle jejich možností a podmínek pružně reagovat na potřeby regionu a požadavky žáků.

 Celkový obsah vzdělávání má tři složky. V první složce jsou obsaženy předměty, které rozšiřují všeobecné vzdělání a tvoří základ středního vzdělání.

 Druhou složku celkového obsahu vzdělání tvoří soubor odborných předmětů a odborného výcviku, který je základem profesní přípravy a žáci v něm získávají profesní dovednosti

Třetí složkou jsou volitelné předměty, o jejichž výběru rozhoduje škola. Počet týdenních vyučovacích hodin, který je v učebním plánu, naplní škola výběrem ze seznamu volitelných předmětů, a to s přihlédnutím k zájmům žáků, podmínkám školy a zvláštnostem regionu. Strukturu volitelných předmětů může škola v jednotlivých letech obměňovat. Seznam volitelných předmětů uvedených v učebním plánu lze podle potřeby vhodně doplňovat. Z jednotlivých volitelných předmětů lze sestavovat skupiny předmětů příbuzného zaměření, které budou navazovat na odborné předměty a napomohou budoucímu uplatnění absolventů.

 Kromě povinných předmětů lze vyučovat i dalším předmětům nepovinným.

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

 Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

 Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

 V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání odborného výcviku, praktických cvičení a praxe.

 Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy technologickými postupy.

b) Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním předpisům.

c) Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

d) Vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

4. Možnosti dalšího vzdělávání

 Žáci mohou pokračovat v dalším vzdělávaní v příslušném studiu pro absolventy tříletých učebních oborů a získat maturitu nebo mohou získat vyšší odbornost pomocí různých specializačních kurzů.