PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        6953H Provoz služeb

Kód a název :                                           69-53-H/003 Provoz služeb

Dosažený stupeň vzdělání :                       střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                závěrečná zkouška, výuční list 

 

V oblasti všeobecně vzdělávací absolventy charakterizuje zejména:

- spolehlivá znalost českého jazyka a schopnost kultivovaně jazyk používat ve všech komunikativních situacích,

- kulturní přehled vycházející z poznání různých druhů umění - literatury, hudby, výtvarného a dramatického projevu, vědomé vyhledávání kulturních a estetických zážitků, dovednost uplatňovat kulturně estetická hlediska při výchově dětí,

- znalost alespoň jednoho světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace,

- základní znalost národní historie, orientace v soudobém světě a schopnost geografického myšlení,

- pochopení principů fungování demokratické společnosti, demokratické chování, občanská aktivita a pozitivní hodnotová orientace v životě,

- dovednost uplatňovat základní společenskou etiku v rodině a v různých životních situacích,

- schopnost aplikovat matematické poznatky při řešeni úloh každodenní praxe,

- znalost důležitých zákonitostí chemických dějů a jejich ekologických aspektů běžných v provozu domácnosti i v profesi,

- pochopení lidského organismu jako celku z hlediska stavby afunkce, znalost zásad správné životosprávy ve smyslu aktivního zdraví,

- schopnost koncipovat přiměřený pohybový režim jako součást správného životního stylu.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

- ovládá administrativní činnosti včetně zpracování dat pro podnikatelskou činnost,

- umí esteticky upravovat prostředí i u příležitostí svátků a slavnostních událostí,

- umí vhodné vybrat a udržovat textilie, ovládá základní činnosti hotelové hospodyně,

- má základní vědomosti o harmonickém manželství, odpovědném rodičovství a výchově dětí různého věku,

- má základní vědomosti a dovednosti v péči o fyzické a duševní zdraví člověka,

- ovládá základy péče o malé děti a staré lidi.

Specializace: Výživa a příprava pokrmů

- má základní vědomosti z oblasti zdravé výživy,

- zná receptury a postupy přípravy běžných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků,

- dodržuje při přípravě jídel správné technologické postupy, 

- umí připravovat jídla pro základní diety,

- umí sestavovat jídelní a nápojový lístek pro běžné stravování i mimořádné příležitosti, prosazuje zdravou výživu podle nejnovějších zásad,

- umí konzervovat ovoce, zeleninu a maso,

- ovládá zásady stolničení a stolování včetně příprav slavnostních tabulí,

- ovládá jednoduchou obsluhu při podávání pokrmů a nápojů.

Specializace: Odívání

- umí vybrat vhodné oděvní materiály, posoudit jejich vlastnosti vzhledem k volbě pracovního postupu a požadovaným vlastnostem výrobku,

- umí vypočítat spotřebu materiálu, zjišťovat druhy rozměrů a měr,

- umí konstruovat střihy, pracovat se střihy a střihovými přílohami módních časopisů,

- umí provádět drobné úpravy a opravy oděvů,

- dovede zhotovovat halenky, sukně, šaty a kalhoty a různé doplňky,

- ovládá základní techniky háčkování, ručního a strojového pletení a vyšívání.

Specializace: Technické práce

- umí ručně opracovávat dřevo včetně povrchové úpravy,

- ovládá základní operace ručního opracování a úpravy kovů a plastů, 

- provádí montáž jednoduchých výrobků a dílců,

- ovládá jednoduché malířské, natěračské a tapetářské práce, 

- umí smontovat a demontovat sektorový nábytek,

- ovládá základní instalatérské práce v bytě (údržba) 

- ovládá jednoduché sklenářské práce,

- zná zásady při pokládání podlahových krytin.

- ovládá běžné údržbářské práce.

Specializace: Zemědělství

- ovládá základní práce při pěstování zeleniny, květin a ovoce, 

- ovládá základní práce v sadovnictví,

- ovládá základní práce při chovu drobného hospodářského zvířectva.

 Uplatnění absolventů

 Absolventi učebního oboru provoz služeb mohou vykonávat specifické činnosti odpovídající vědomostem a dovednostem z odborných předmětů, odborného výcviku a volitelných předmětů, které absolvovali. Najdou uplatnění např. ve společném stravování, ve službách, v individuální péči o staré lidi nebo děti, při různých činnostech v zemědělství, zahradnictví, v městských sadech, ve stavebnictví při různých dokončovacích pracích v bytech, v domech nábytku jako montéři při sestavování nábytku, jako údržbáři, dívky jako hospodyně v cizích domácnostech, hotelové hospodyně atd. Dále absolventi mohou rozvíjet různé aktivity v podnikatelských činnostech. V rámci zaměstnání, do kterého nastoupí, mohou absolvovat další vzdělání, a to buď formou nástupní praxe, kurzů či jiných způsobů vzdělávání.