MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 23. května 1995, čj. 805719/95-74 s platností od 1. září 1995 počínaje l. ročníkem

a

Schválilo Ministerstvo hospodářství České republiky

dne 20. června 1996, čj. 8609/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje l. ročníkem

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN

 

 

Kmenový obor: 6953H Provoz služeb

Kód a název: 69-53-H/003 Provoz služeb

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

Zkratka

1.

2.

3.

A. Povinné

         

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

1-2

1-2

5-6

CJL

Cizí jazyk

2

2

2

6

CIJ

Občanská nauka

1

1

1

3

OBN

Demokratická a humanitní výchova

2

-

-

2

DHV

Estetická výchova

2/2/

-

-

2/2/

ESV

Matematika

1-2/1/

1-2/1/

1-2

5-6/2/

MAT

Přírodověda

4/2/

-

-

4/2/

PRI

Tělesná výchova

2

2

2

6

TEV

2. Odborné

 

 

 

 

 

Zdravotní a rodinná výchova

1-2

1-2

-

2-4

ZRV

Účetnictví

-

-

2

2

UCE

Ekonomika

-

2

-

2

EKO

Práce s počítačem

-

2/1

0-1/l

2-3/2/

PRP

Výživa +/

1-2

2

2

5-6

VYZ

Odívání +/

1-2

2

2

5-6

ODI

Technické práce +/

1-2

2

2

5-6

TEP

Zemědělství +/

1-2

2

2

5-6

ZEM

Odborný výcvik

12

14

14

40

ODV

B. Volitelné

1-2

2-4

5-6

8-13

 

Celkem

32-33

33-35

35

101-105

 

 

Volitelné:

Technika administrativy, Chov drobných hospodářských zvířat, Zahradnictví, Textilní techniky, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Technické kreslení, Pěstování a sběr léčivých rostlin, Agroturistika, Základy pečovatelství, Základy společenského chování, Včelařství, Vazačství a aranžování květin, Technické práce v domácnosti,

Nepovinné vyučovací předměty:

Řízení motorových vozidel - viz vyhl.

 

Poznámky:

1. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10 % celkového počtu týdenních hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

2. Obsah učiva se může upravit až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

3. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

4. Žák studuje současně dvě odborné specializace. Tvoří je základní odborné předměty, které jsou v učebním plánu označeny +) a na ně navazující odborný výcvik. Škola však nemusí zavádět všechny uvedené specializace. Jejich výběr záleží na možnostech školy zabezpečit odborná pracoviště a odborné pracovníky, a je proto v plné kompetenci ředitele školy.

5. Struktura volitelných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Seznam volitelných předmětů lze rozšířit podle zájmu žáků, podmínek školy a regionálních potřeb. Učební osnovy těchto předmětů schvaluje ředitel školy.

6. Struktura nepovinných předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který schvaluje osnovy předmětů. Výuka motorových vozidel jako nepovinného předmětu "Řízení motorových vozidel" musí být v souladu s přílohou č. l. vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel. Je nezbytné, aby předmět měl nejméně 2 vyučovací hodiny týdně, zpravidla ve 3. ročníku. Rovněž lze řidičský průkaz pro příslušná oprávnění získat v kurzech organizovaných v blocích.

7. Dělení tříd na skupiny je v pravomoci ředitele školy.

8. Časový prostor, který vymezuje učební plán pro volitelné předměty, může ředitel školy využít k posílení předmětů povinných.

9. Škola má možnost organizovat odbornou praxi v provozu (individuální) žáků l.-3. ročníků až do rozsahu 2 týdnů za školní rok a odbornou praxi v provozu žáků 2.-3. ročníků až do rozsahu 2 týdnů za školní rok.

  

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Celkem

Zkratka

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

 

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

CJL

Cizí jazyk

2

1

1

4

CIJ

Občanská nauka

1

1

-

2

OBN

Demokratická a humanitní výchova

1

-

-

1

DHV

Estetická výchova

1/1/

1/1/

-

2/2/

ESV

Matematika

2/1/

1

1

4/1/

MAT

Přírodověda

2/1/

1

-

3/1/

PRI

2. Odborné

 

 

 

 

 

Zdravotní a rodinná výchova

2

-

-

2

ZRV

Účetnictví

-

-

1-2

1-2

UCE

Ekonomika

-

1

1

2

EKO

Práce s počítačem

-

2/1

-

2/1

PRP

Výživa +/

1

2

1-2

4-5

VYZ

Odívání +/

1

2

1-2

4-5

ODI

Technické práce +/

1

2

1-2

4-5

TEP

Zemědělství +/

1

2

1-2

4-5

ZEM

Odborný výcvik

1

2

2

5

ODV

B. Volitelné

-

-

2-4

2-4

 

Celkem

15

15

15

45

 

 

Poznámky:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Žák studuje současně dvě odborné specializace. Tvoří je základní odborné předměty, které jsou v učebním plánu označeny +/ a na ně navazující odborný výcvik. Škola však nemusí zavádět všechny uvedené specializace. Jejich výběr záleží na možnostech školy zabezpečit odborná pracoviště a odborné pracovníky, a je proto v plné kompetenci ředitele školy.

3. Struktura volitelných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Seznam volitelných předmětů lze rozšířit. podle zájmu žáků, podmínek školy a regionálních potřeb. Za optimální lze považovat zařazení volitelných vyučovacích předmětů navazujících zejména na odborné předměty povinné. Učební osnovy těchto předmětů schvaluje ředitel školy.

4. Jako volitelné vyučovací předměty lze zařadit vyučovací předměty technika administrativy, chov drobných hospodářských zvířat, zahradnictví, textilní techniky, výtvarná výchova, hudební výchova, technické kreslení, pěstování a sběr léčivých rostlin, agroturistika, základy pečovatelství, základy společenského chování, včelařství, vazačství a aranžování květin a technické práce v domácnosti.

5. Dělení tříd na skupiny musí odpovídat platným předpisům.

6. Časový prostor, který vymezuje učební plán pro volitelné předměty, může ředitel využít k posílení povinných předmětů.

7. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

8. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

Celkem

Zkratka

1.

2.

3

A. Povinné

 

 

 

 

 

l. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

CJL

Cizí jazyk

20

20

20

60

CIJ

Občanská nauka

10

5

-

15

OBN

Demokratická a humanitní výchova

 10

-

-

10

DHV

Estetická výchova

10/10/

-

-

10/10/

ESV

Matematika

20/10/

10

10

40/10/

MAT

Přírodověda

20/10/

5

-

25/10/

PRI

2. Odborné

 

 

 

 

 

Zdravotní a rodinná výchova

20

-

-

20

ZRV

Účetnictví

-

-

10

10

UCE

Ekonomika

-

20

-

20

EKO

Práce s počítačem

-

20/10/

-

20/10/

PRP

Výživa +/

10

15

20

45

VYZ

Odívání +/

10

l5

20

45

ODI

Technické práce +/

10

15

20

45

TEP

Zemědělství +/

10

15

20

45

ZEM

Odborný výcvik

20

40

40

100

ODV

B. Volitelné

-

-

30

30

 

Celkem

160

160

160

480

 

 

Poznámky:

l. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Žák studuje současně dvě odborné specializace. Tvoří je základní odborné předměty, které jsou v učebním plánu označeny +/ a na ně navazující odborný výcvik. Škola však nemusí zavádět všechny uvedené specializace. Jejich výběr záleží na možnostech školy zabezpečit odborná pracoviště a odborné pracovníky, a je proto v plné kompetenci ředitele školy.

4. Struktura volitelných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Seznam volitelných předmětů lze rozšířit podle zájmu žáků, podmínek školy a regionálních potřeb. Za optimální lze považovat zařazení volitelných vyučovacích předmětů navazujících zejména na odborné předměty povinné. Učební osnovy těchto předmětů schvaluje ředitel školy.

5. Jako volitelné vyučovací předměty lze zařadit vyučovací předměty technika administrativy, chov drobných hospodářských zvířat, zahradnictví, textilní techniky, výtvarná výchova, hudební výchova, technické kreslení, pěstování a sběr léčivých rostlin, agroturistika, základy pečovatelství, základy společenského chování, včelařství a aranžování květin a technické práce v domácnosti.

6. Dělení tříd na skupiny musí odpovídat platným předpisům.

7. Časový prostor, který vymezuje učební plán pro volitelné předměty, může ředitel školy využít k posílení povinných předmětů.

8. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

9. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

10. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.