CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Kód a název :

69-54-H/001 Provoz prádelen a čistíren

Vstupní předpoklady žáků :

Učební obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku 

Délka a forma studia

2 roky denního studia

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Absolvováním učebního oboru žáci získají odborné vědomosti a především praktické dovednosti a návyky potřebné k vykonávání nižších pracovních funkcí v prádelnách a čistírnách. 

Cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky schopné provádět jednodušší pracovní činnosti. 

V oboru se připravují žáci, u nichž převládá sklon k manuální práci, proto má velký význam praktická složka vzdělávání, v níž žáci získají praktické dovednosti a návyky potřebné pro uplatnění v povolání i pro soukromý život. 

Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni uplatnit se na trhu práce, začlenit do společnosti a vypěstovali si kladný vztah k práci.

 

Charakteristika obsahových složek 

Všeobecné vzdělávání 

Cílem tohoto vzdělávání je vytvoření předpokladů pro celkový rozvoj a kultivaci osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti a dovednosti získané na základní škole. 

Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku českého a jednoho světového jazyka. V mateřském jazyce jsou žáci vedeni ke kultivovanému vyjadřování (v ústním i písemném projevu), ke zvládnutí pravopisných norem a správných stylistických postupů v obecných i profesních situacích, k povzbuzení zájmu o četbu. V cizím jazyce je cílem zvládnutí jednoduché konverzace na běžná témata.

Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků, tj. vyjadřovat se ústně a písemně přiměřeně situaci, vysvětlovat a zdůvodňovat svůj názor, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou. 

Společenskovědní vzdělávání se realizuje hlavně v předmětu občanská nauka. Jeho cílem je přispět k přípravě žáků na jejich osobní a občanský život v demokratickém státě tak, aby se dokázali lépe orientovat ve společnosti,  mohli se podílet na ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit i své soukromé problémy.

Z klíčových dovedností jsou v předmětu občanská nauka rozvíjeny především dovednosti řešit problémy a problémové situace, komunikativní dovednosti, dovednosti personální a interpersonální a dovednost pracovat s informacemi. 

Matematické vzdělávání se významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především jejich logickém myšlení, vytváření úsudků a abstrakci. Realizuje se především v předmětu matematika a jeho cílem je zprostředkovat žákům poznatky potřebné pro výkon profese i další vzdělávání.

Z klíčových dovedností rozvíjí především dovednost komunikace, numerické aplikace,  dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi a využívat prostředků výpočetní techniky. 

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z chemie a ekologie. Žáci si osvojují nejdůležitější chemické pojmy, veličiny a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

Z klíčových dovedností rozvíjí především dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi, popř. numerické aplikace. 

Estetické vzdělávání vytváří u žáků předpoklady pro estetické vnímání skutečnosti. Realizuje se nejen v předmětu český jazyk a literatura (prostřednictvím literárního umění), ale prolíná řadou dalších předmětů včetně odborných. Absolventi vzdělávacího programu budou pracovat ve službách, kde je estetické cítění a uplatňování estetických hledisek neoddělitelnou součástí pracovní náplně.

Z klíčových dovedností tato složka vzdělávání posiluje dovednost řešit problémy a problémové situace, pracovat s informacemi. 

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví a na rozvíjení fyzických dispozic žáků.

Z klíčových dovedností jsou posilovány komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti a dovednosti řešit problémy a problémové situace.

 

Odborné vzdělávání 

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí  a s ohledem na vzdělatelnost žáků především praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v pracovním i v osobním životě. Velká pozornost je proto věnována účelnému propojení a návaznosti obsahu odborných předmětů  a odborného  výcviku.

 

Klíčové dovednosti 

Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají žákům umožnit lépe se přizpůsobit rozvoji vědy i společnosti a vytvořit obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním i občanském životě. Vzhledem ke vzdělávacím a výchovným možnostem žáků připravujících se v tomto učebním oboru je možno rozvíjet komunikativní, personální a interpersonální dovednosti ve všeobecné i v odborné složce vzdělání.

 

Organizace výuky 

Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium. Je ukončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední odborné vzdělání.

 

Metodické přístupy 

Při volbě metod a forem výchovně-vzdělávací práce musí vyučující respektovat charakter a obsah předmětu, úroveň vzdělatelnosti žáků i konkrétní možnosti školy. 

Těžiště vzdělávacího programu určeného pro žáky s menším zájmem o studium je především ve vyváženosti a vzájemném propojení mezi teoretickou a praktickou přípravou žáků. 

Za významné pro přípravu v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování pedagogických zásad vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva a využití osobního příkladu. 

Pozornost by měla být věnována také nácviku metod a technik učení a práci s textem jako základním zdrojem informací. Při vyučování je vhodné i využití počítače včetně speciálních výukových programů. 

Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků. 

Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik. 

Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000, č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“. 

 

Další specifické požadavky: 

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru učebního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

-           nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze a středně velkou zátěž,

-           poruchami funkce horních končetin, 

-         prognosticky závažnými chronickými nemocemi kůže a spojivek,

-         prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,

-         prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,

-         prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami zorného pole, poruchami barvocitu.  

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař. 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu 

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně-vzdělávacím procesu z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, technických předpisů a českých technických norem). Požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem odborné výcviku. Tyto požadavky musí být doplněny o vyčerpávající informaci o rizikách možných ohrožení, jimž jsou žáci při teoretickém i praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto zdrojů rizik, mj. zdravotních rizik a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny, rizikovými faktory souvisejícími s mikroklimatickými podmínkami (tepelná zátěž organismu) apod. 

Prostory pro výuku musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména: vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Je nutno se řídit též nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i ověření znalostí, musí být prokazatelné. Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s podmínkami, za nichž mladiství mohou konat zakázané práce z důvodu přípravy na povolání.      

Vyučující je povinen žáky vždy poučit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se všemi vyskytujícími se riziky, hygienickými požadavky, požárním nebezpečím a to jak při vlastní praxi v provozovnách a odborném výcviku, tak i při praktických cvičeních. 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními  předpisy k zajištění BOZP, hygieny práce, technologickými a pracovními postupy,

b)      používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům,

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik u pracovních činností,

d)      dodržování zákonných ustanovení v oblasti požární ochrany a prevence před možným vznikem požáru,

e)      vykonávání stanoveného dozoru

práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů  nebo při ohrožení zdraví.

práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.