PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                       6954H Práce v čistírnách a prádelnách

Kód a název :                                          69-54-H/00l Provoz prádelen a čistíren

Dosažený stupeň vzdělání :                       střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                závěrečná zkouška, výuční list

 

Výsledky vzdělávání: 

Obecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané v základní škole. Klade se důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom je akcentována osobnost žáků, zvyšuje se orientace na jejich životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem a se sebou. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru 

Výuka postupně a promyšleně směruje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-      dodržoval v ústním i písemném jazykovém projevu  jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřoval; v cizím jazyce rozuměl  a uměl používat základní jednoduché krátké věty o běžných věcech denního života,

-      měl vypěstován návyk číst časopisy a literární díla podle svého zájmu, sledoval sdělovací prostředky a navštěvoval kulturní zařízení (divadlo, kina, koncerty, výstavy).

-      měl vědomosti, dovednosti, návyky potřebné  pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s lidmi i uplatnit svou osobnost a chovat se podle morálních zásad a požadavků odpovídajících kulturnímu společenskému chování,

-      byl seznámen s podstatou fungování demokratické společnosti, se základními právy i povinnostmi občana a uvědomoval si důsledky nedodržování zákonů, porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-      dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

-      byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své práci, měl uvědomělý vztah k životnímu prostředí a návyk ekologického chování,

-      byl poučen o roli životního partnera a rodiče, o nebezpečí nezodpovědného sexuálního chování, drogových a jiných závislostí a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec; snažil se zvyšoval nebo udržoval svou tělesnou zdatnost a upevňoval své zdraví,

-      měl osvojeny základní uživatelské dovednosti pro práci s osobním počítačem,

-      dbal na používání osobních ochranných pracovních prostředků a na dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

 

Klíčové dovednosti

Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

-      schopností prakticky aplikovat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky,

-      kultivovaným vystupováním a uměním jednat s lidmi,

-      estetickým cítěním a uplatňováním estetických hledisek v práci i v každodenním životě,

-      samostatným a iniciativním řešením jednoduchých praktických úkolů,

-      schopností adaptovat se na měnící se požadavky na trhu práce. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

-         vážit prádlo na automatických váhách, sestavit dávky prádla pro jednotlivé typy praček, provádět odstřeďování, rozvolňování a sušení prádla,

-         žehlit a skládat prádlo na všech druzích žehlicích zařízení,

-         napínat záclony na napínacím rámu včetně jejich skládání,

-         strojově žehlit rovné drobné prádlo,

-         balit prádlo k expedici,

-         připravovat oděvy k čištění, vážit oděvy,

-         dožehlovat ručně podšívky oděvů všemi typy žehliček,

-         žehlit oděvy strojem,

-         obsluhovat napařovací kabiny.

 

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady i k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl:

-         třídit prádlo a oděvy podle druhu textilního materiálu, barvy, sortimentu a stupně znečištění,

-         prát prádlo v prádelnách na průmyslových pračkách s různým obsahem a jednoduchou technologií,

-         odstřeďovat prádlo na průmyslových odstředivkách,

-         sušit prádlo v poloautomatických sušičkách,

-         žehlit prádlo na všech druzích žehlicích zařízení,

-         napínat záclony na apretačních válcích,

-         strojově žehlit prádlo, pracovní oděvy, košile na všech typech lisů,

-         napařovat oděvy na napařovacích figurínách a v napařovacích kabinách,

-          žehlit oděvy na lisech,

-         čistit peří na všech typech strojů, 

-         třídit a čistit koberce běžných jakostí i náročných s vysokým vlasem.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je připraven pro práci v čistírnách a prádelnách a jejich sběrnách jak ve veřejném, tak soukromém sektoru  při výkonu pracovních  činností v příjmu a expedici prádla a oděvů a jejich značení, při přípravě prádla na praní a oděvů na čištění, při praní a čištění ve strojích podle stanoveného technologického postupu, při odstraňování skvrn a při  žehlení  prádla a oděvů strojově nebo ručně. 

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém oboru. Po složení závěrečné zkoušky v tomto oboru se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem.