MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 2. 7. 2002, čj. 22 605/02-23 s platností od 1. září  2002, počínaje 1. ročníkem

  

   UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor: 6954H Práce v čistírnách a prádelnách

Učební obor:69-54-H/00l Provoz prádelen a čistíren

 

Denní studium (obecný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk

4

Občanská nauka

2

Matematika

4

Chemie

2

Základy ekologie

1

Práce s počítačem

2

Tělesná výchova

4

Ekonomika

2

Stroje a zařízení

2

Materiály

2

Technologie

4

Odborný výcvik

26

b) výběrové a volitelné předměty

0 – 6

Celkem hodin týdně

59 – 65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky:

 1. Učební plán je zpracován obecně bez rozvržení hodin do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad (rozpracuje do jednotlivých ročníků) nebo si může převzít dále uvedený doporučený učební plán zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

 2. Pokud škola nepřevzala doporučený učební plán, stává se obecný učební plán dopracovaný ve škole (rozpracovaný do obou ročníků) a schválený ředitelem školy součástí dokumentace školy. V  případě, že škola použije obecný učební plán, je povinna zpracovat i tematické plány pro odborné předměty, protože učební osnovy odborných předmětů jsou rozpracovány ve vazbě na doporučený učební plán.

 3. Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, občanská nauka, matematika a tělesná výchova do l. i 2. ročníku.  

 4. Všeobecně-vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro dvouleté učební obory. Učební osnovy všeobecně-vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – 12 534/91-20 ze dne 8. 5. 1991, cizí jazyk - 21 791/2000-22 ze dne 20. 6. 2000, občanská nauka -  čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998,  matematika - čj. 21 306/2000-22 ze dne 14. 7. 2000, chemie – čj 27 656/86-221 ze dne 31. 10. 1986,     základy ekologie  - čj. 23 212/98-23/230 ze dne 21. 7. 1998,  ekonomika - čj. 22 065/99-23 ze dne 1. 6. 1999. Pro předmět tělesná výchova se doporučuje používat alternativní učební osnovy pro SŠ čj. 19 891/96-50 ze dne 23. 5. 1996. V případě inovace učebních osnov budou stávající učební osnovy nahrazeny nově schválenými učebními osnovami všeobecně-vzdělávacích předmětů. 

 5. Zařazení výběrových a volitelných vyučovacích předmětů a stanovení pojetí, obsahu a rozsahu učiva v těchto předmětech je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných  předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má vytvořit  škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů.  Jako výběrový vyučovací předmět lze zařadit např. společenská výchova,  rodinná a zdravotní výchova apod.  

 6. Počet hodin vymezených v učebním plánu pro výběrové a volitelné předměty lze využít k posílení hodinové dotace ostatních vyučovacích předmětů. 

 7. Celková hodinová dotace vyučovacích předmětů činí minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku.  

 8. Učební plán lze upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný vyučovací předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, mohou vyučující provést v učebních osnovách úpravy učiva, které však nesmí směřovat proti požadavkům Standardu středoškolského odborného vzdělávání. 

 9. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR. 

 10. Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce apod. je v plné kompetenci ředitele školy, který schvaluje i jejich učební osnovy. 

 11.  Při organizování sportovně turistického kursu a lyžařského výcviku postupuje škola podle platných metodických pokynů MŠMT ČR.  

 12. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných právních předpisů. 

 13.  V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. 

 14. Škola má možnost organizovat individuální odbornou praxi žáků  1. a 2. ročníků až do rozsahu 2 týdnů za školní rok. 

 15. Délka školního roku je 40 týdnů, rozpis učiva jednotlivých předmětů je proveden na 33 týdny. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

 

Denní studium (konkretizovaný UP)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

4

Cizí jazyk

2

2

4

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

2

4

Chemie

1

1

2

Základy ekologie

1

-

1

Práce s počítačem

-

2

2

Tělesná výchova

2

2

4

Ekonomika

-

2

2

Stroje a zařízení

1

1

2

Materiály

2

-

2

Technologie

2

2

4

Odborný výcvik

12

14

26

b) výběrové a volitelné předměty

0-4

0-2

0 – 6

Celkem hodin týdně

28-32

31-33

59 – 65

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Poznámky:

 1.  Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu tohoto učebního oboru. Pro další práci s tímto konkretizovaným doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.

 2. Tabulka „Přehled využití týdnů v období září – červen“ uvedená k obecně zpracovanému učebnímu    plánu je platná i pro tento učební plán