CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

7241M Informační služby, knihovnictví

Kód a název vzdělávacího programu:

72-41-M/001 (72-37-6) Knihovnické a informační systémy a služby

Vstupní předpoklady žáků: absolvování 9. roč. ZŠ a splnění podmínek přijímacího řízení 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: čtyřleté denní studium 

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

            Cílem studijního oboru je připravit žáky pro činnost v knihovnách, informačních střediscích, knihkupectvích, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními. 

            Vzdělávací obsah tvoří složka všeobecného vzdělávání, složka odborného vzdělávání a klíčové dovednosti. Složku všeobecného vzdělání tvoří vzdělávání jazykové, společenskovědní, matematické, přírodovědné, estetické a rozvoj tělesné kultury. Velký důraz je kladen na literární poznání. 

            Složka odborného vzdělávání je tvořena těmito předměty: informační systémy a služby, informační procesy, informační management, technika administrativy, informační a výpočetní technika, právní nauka, ekonomika. Ve 3. a 4. ročníku se tyto poznatky prohlubují a rozšiřují prostřednictvím odborných předmětů v jednotlivých zaměřeních: knihovnictví, zpracování informací a archivnictví. 

            V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny především komunikativní dovednosti a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi. 

            Výuka je teoretická i praktická. Praxi absolvují žáci ve třetím a čtvrtém ročníku. Studium je pouze v denní formě.