PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

7241M Informační služby, knihovnictví

Kód a název vzdělávacího programu:

72-41-M/001 (72-37-6) Knihovnické a informační systémy a služby

Zaměření:       Knihovnictví

                        Zpracování informací

                        Archivnictví

 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné

Způsob ukončení: maturitní zkouška

 

            Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopný uplatnit své odborné vzdělání v oblasti informačních činností a služeb.

 

Dovednosti společné pro všechna zaměření

Z hlediska všeobecně vzdělávací složky a klíčových dovedností absolvent:

-        má spolehlivou znalost českého jazyka

-        umí se kultivované a jazykově správně vyjadřovat ústně i písemně

-        umí řešit rozmanité komunikační společenské i pracovní situace

-        zná vývoj domácí i světové literatury

-        má kulturní přehled vycházející z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby)

-        orientuje se v textu, umí získávat z textu informace a zpracovávat je

-        je schopen porozumět cizojazyčnému odbornému textu a pracovat s ním, umí využívat jazykové příručky a slovníky, používat osvojené vědomosti a dovednosti ve vlastní informační práci s lidmi

-        je schopen cizojazyčně komunikovat i v odborné oblasti

-        orientuje se v systému přírodních věd, má poznatky ze středoškolské matematiky a tyto poznatky umí aplikovat v praxi

-        umí se orientovat v systému společenských věd, chápe principy fungování demokratické společnosti, má pozitivní hodnotovou orientaci

-        má geografické vědomosti, umí pracovat s tradičními a netradičními informačními prameny

-        je schopen estetického vnímání skutečnosti

-        projevuje aktivní postoj k vlastnímu tělesnému rozvoji.

 

Z hlediska odborné složky a klíčových dovedností absolvent:

-        má potřebné vědomosti z teorie knihovnictví, informatiky, bibliografie, archivnictví a knihovědy v souladu se zvoleným zaměřením

-        umí získávat, zpracovávat, ukládat, chránit a využívat informační fondy, jak klasickým způsobem, tak pomocí výpočetní techniky

-        umí pracovat se základními právními normami a standardy oboru

-        má přehled o etapách vývoje informačních institucí ve společnosti, současném stavu i perspektivách rozvoje informačních institucí v ČR a v zahraničí

-        zná počítačové zpracování dat včetně textového a tabulkového editoru

-        umí vyhledávat a zpracovávat informace ve veřejných datových sítích včetně Internetu

-        zvládl desetiprstovou hmatovou metodu psaní

-        má odpovídající vědomosti a potřebné dovednosti z metodiky zpracování dokumentů a umí je aplikovat v jiných oborech bibliografické práce

-        je schopen organizovat práci na pracovišti, pracovat v týmu

-        osvojil si základ ekonomického myšlení, orientuje se v tržní ekonomice

-        má zájem zdokonalovat svoji odbornost

-        umí přijmout odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních.

 

Specifické dovednosti jednotlivých zaměření 

V zaměření  k n i h o v n i c t v í   absolvent:

-        má odpovídající vědomosti z psychologie čtenáře a uživatele a obecné pedagogiky a uplatňuje tyto poznatky v praxi

-        má vědomosti o práci s krásnou a naučnou literaturou

-        má všeobecný přehled dějin umění

-        umí pracovat s našimi a zahraničními aut. knih. inf. systémy a orientuje se v dalších systémech.

 

V zaměření  z p r a c o v á n í   i n f o r m a c í  absolvent:

-        umí zpracovávat hromadná data

-        má potřebné vědomosti o našich i zahraničních druhově a oborově specializovaných dokumentografických a faktografických systémech a veřejných datových sítích

-        umí předkládat informace pracovního charakteru vhodným způsobem s ohledem na jejich následující uživatele.

 

V zaměření  a r c h i v n i c t v í   absolvent:

-        má potřebné vědomosti z teorie a praxe archivnictví včetně platné legislativy

-        umí zpracovávat a chránit archivní fondy

-        umí zhodnotit význam rozmanitých informací z archivních pramenů

-        ovládá úkoly spisové služby u všech typů původců včetně počítačových programů

-        ovládá techniku skartačního řízení a výběru archiválií v organizacích a obchodních společnostech

-        je schopen zpracovat interní spisové, skartační a archivní řády, tj. interní předpisy pro spisovou a archivní činnost

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

            Absolvent je připraven pro budoucí uplatnění ve funkcích středních odborných pracovníků všech typů a druhů knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře a oblasti informačního průmyslu, kde se předpokládá práce s informacemi, znalost cizích jazyků a středoškolské odborné vzdělání.