PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent studijního obru Předškolní a mimoškolní pedagogika má úplné střední odborné vzdělání a je připraven pro výkon těchto činností :

- výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na celkový rozvoj dětí předškolního věku;

- na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti, popř. zaměřená na jejich resocializaci;

- na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých;

- výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky.

Absolvent se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami :

- spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním, výrazným mluveným projevem v souladu s jazykovou normou, dovedností přednesu uměleckého textu;

- dovednostmi potřebnými pro rozvoj řečových schopností dětí předškolního věku;

- kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, výtvarného a dramatického umění) a rozvinutými tvořivými estetickými dovednostmi, které umí využívat jak v osobním životě, tak pro rozvíjení osobnosti a zájmů dětí a mládeže;

- aktivní znalostí jednoho cizího jazyka;

- chápáním principů fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací, ochotou respektovat osobnost druhého, uplatňovat a bránit základní lidská práva a svobody pro všechny a vystupovat proti projevům nesnášenlivosti;

- dovedností aplikovat matematické a přírodovědné vědomosti v osobním životě i v pedagogické činnosti;

- vědomostmi a návyky potřebnými pro péči o fyzické i duševní zdraví (včetně poskytování první pomoci), které uplatňuje jak ve vztahu k vlastní osobě, tak ve výchově dětí a mládeže;

- dovedností uplatňovat při práci s dětmi a mládeží vhodné pedagogicko-psychologické přístupy a rozmanité výchovně vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti každého jedince a jeho aktivitu;

- dovedností rozpoznat specifické rysy osobnosti dítěte a jeho potřeby, sledovat a analyzovat projevy chování dítěte i vztahy v dětském kolektivu s cílem jejich pozitivního ovlivňování předcházení negativním jevům (stresům a fobiím u dětí, šikanování, zneužívání a týrání dětí, drogovým a jiným závislostem, dětské kriminalitě atp.);

- citlivým a kladným vztahem k dětem, pedagogickým taktem a kultivovaným jednáním s lidmi (dětmi, jejich rodiči, širším okolím) v souladu s obecně platnými i profesně-etickými normami;

- dovedností samostatné i týmové práce, spolupráce s dětmi, jejich rodiči a s dalšími odborníky;

- dovedností racionálně a efektivně organizovat a řídit pracovní a výchovnou činnost;

- znalostí základních pracovně-právních předpisů včetně požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci;

- znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace a sebevýchovy, zvládání stresů a problémů povolání;

- ochotou dále se vzdělávat a dovednostmi potřebnými pro získávání odborných informací a práce s nimi.

Absolvent najde uplatnění jako učitel předškolních zařízení nebo jako vychovatel školských a mimoškolních zařízení pro volný čas dětí a mládeže, popřípadě jako vychovatel zařízení sociální péče pro děti a mládež.

Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.