MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. února 1998, č.j. 13 727/98-23/231 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem
 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

75-31-M/005 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Denní studium absolventů základní školy
Vyučovací předěty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3 3 3 3 12(12)
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka - - 2 2 4
Matematika 8
Biologie a hygiena 6
Fyzika 2
Chemie 2
Zeměpis 2
Celkem 52
2. Odborné předměty
Pedagogika 2 2 2 2 8
Psychologie 2 2 2 2 8(1)
Hudební výchova s metodikou 2 2 2 2 8(4)
Výtvarná výchova s metodikou 2 2 2 2 8(4)
Tělesná výchova s metodikou 2 2 2-3 2-3 8-10(7-8)
Hra na hudební nástroj 2 2 1-2 1-2 6-8(6-8)
Osobnostní a dramatická výchova 4(4)
Literární a jazykové praktikum 4(4)
Výpočetní a didaktická technika 2(2)
Pedagogická praxe 3-4 4 7-8(7-8)
Celkem 63-68
Všeobecně vzdělávací a odborné předměty celkem 115-120
3. Volitelné předměty
Celkem 120-128
4. Nepovinné předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 30-32


Poznámky :

1. Rozpracování učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy.

2. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin, při kterých lze třídu dělit do skupin, jsou-li splněny podmínky stanovené pro dělení tříd.

3. Strukturu volitelných a nepovinných předmětů i jejich rozsah stanoví ředitel školy, který také schvaluje jejich učební osnovy. Hodiny určené pro volitelné předměty lze využít i k posílení všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

4. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin nebude překročen.

5. Obsah učiva se může upravit až do 30% jeho rozsahu pro zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje dané profese a vědních disciplín a pro lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

6. Až do vydání nových učebních osnov se využívají pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (kromě matematiky), pedagogiky, psychologie, a tělesné výchovy s metodikou učební osnovy pro studijní obor 76-50-6 Předškolní a mimoškolní pedagogika schválené MŠMT ČR dne 18.6. 1993, č.j. 16 656/93-23. Pro výuku ostatních odborných předmětů se používají učební osnovy vypracované jednotlivými školami a schválené MŠMT ČR. Pro výuku základní tělesné výchovy (bez metodické části) lze používat alternativní učební osnovu tělesné výchovy pro střední školy schválené MŠMT ČR dne 23.5. 1996 pod č.j. 19 891/96-50, pokud se neliší od UP.

7. Povinnou součástí studia je turistický, lyžařský a plavecký kurz. Formu a zařazení do učebního plánu určí ředitel školy.

Příklady volitelných předmětů :

hudební výchova - specializace, výtvarná výchova - specializace, tělesná výchova - specializace, dramatická výchova - specializace, společenskovědní seminář, přírodovědný seminář, matematický seminář, další cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce


Učební osnovy

Doplněk k poznámce č. 6 plánu denního studia :

pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s výjimkou předmětu biologie a hygiena se používají platné učební osnovy pro SOŠ, a to :

Český jazyk a literatura č.j. 18 7423/90-21 z 21.6. 1990
Cizí jazyk č.j. 18 664/90-35 z 18.6. 1990
Občanská nauka č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Dějepis č.j. 23094/99-22 z 14. 6. 1999
Matematika č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Fyzika č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Chemie č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Zeměpis č.j. 23 093/99-22 z 14.6. 1999


V případě schválení nových učebních osnov se uvedené osnovy nahrazují novými