MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. února 1998, č.j. 13 727/98-23/231 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem
 

UČEBNÍ PLÁN

studijního oboru

75-31-M/005 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Studium při zaměstnání - dálková forma
Vyučovací předěty Počet hodin konzultací v 1.-5. ročníku celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 120
Cizí jazyk 120-140(120-140)
Dějepis 30-40
Občanská nauka 30-40
Matematika 70-80
Biologie a hygiena 50
Fyzika 15-20
Chemie 15-20
Zeměpis 15-20
Celkem 465-530
2. Odborné předměty
Pedagogika 70
Psychologie 70
Hudební výchova s metodikou 80
Výtvarná výchova s metodikou 80
Tělesná výchova s metodikou 80
Hra na hudební nástroj 50-70(50-70)
Osobnostní a dramatická výchova 20-30
Literární a jazykové praktikum 10-15
Výpočetní a didaktická technika 10-15(10-15)
Pedagogická praxe (seminář) 30
Celkem 500-540
Všeobecně vzdělávací a odborné předměty celkem 965-1070
3. Volitelné předměty
Počet konzultačních hodin v ročníku 200-220, tj. 1000-1100


Poznámky :

1. Rozpracování učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy.

2. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin, při kterých lze třídu dělit do skupin, jsou-li splněny podmínky stanovené pro dělení tříd.

3. Strukturu volitelných a nepovinných předmětů i jejich rozsah stanoví ředitel školy, který také schvaluje jejich učební osnovy. Hodiny určené pro volitelné předměty lze využít i k posílení všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

4. Pro výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů se používají učební osnovy denního studia.

5. V průběhu studia vykonají žáci odbornou praxi v celkovém rozsahu 5 týdnů. Je žádoucí, aby alespoň část praxe vykonali na jiném než jejich vlastním pracovišti.

Příklady volitelných předmětů :

hudební výchova - specializace, výtvarná výchova - specializace, tělesná výchova - specializace, dramatická výchova - specializace, společenskovědní seminář, přírodovědný seminář, matematický seminář, další cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce


Učební osnovy

Doplněk k poznámce č. 6 plánu denního studia :

pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s výjimkou předmětu biologie a hygiena se používají platné učební osnovy pro SOŠ, a to :

Český jazyk a literatura č.j. 18 7423/90-21 z 21.6. 1990
Cizí jazyk č.j. 18 664/90-35 z 18.6. 1990
Občanská nauka č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Dějepis č.j. 23094/99-22 z 14. 6. 1999
Matematika č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Fyzika č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Chemie č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7. 1998
Zeměpis č.j. 23 093/99-22 z 14.6. 1999


V případě schválení nových učebních osnov se uvedené osnovy nahrazují novými