CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

1. Základní údaje 

Studijní obor:                     75-46-6  Sociální péče

Zaměření:                           03 Sociální činnost pro etnické skupiny

Délka a forma studia:          4 roky denní studium             

                                          5 let studium při zaměstnání - dálková forma

Základní podmínky pro přijetí ke studiu: ukončené základní vzdělání (ZŠ), úspěšné absolvování přijímacího řízení

 

 

2. Pojetí a cíle studijního zaměření  03 

            Cílem vzdělávacího programu je připravit specializované pracovníky pro řešení lokálních otázek postavení a života  etnických minorit a pro sociální pomoc jejím členům, a to jak na úrovni orgánů státní správy a samosprávy s územní působností, tak v různých  organizacích a sdruženích veřejnoprávního i soukromoprávního charakteru.

            Studijní zaměření je určeno zejména pro žáky pocházející z romské komunity, kteří chtějí získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a pracovat v oblasti sociální pomoci romským komunitám i jednotlivcům, nevylučuje se však studium i jiných zájemců.

            Koncepce studia se odvíjí od  již schváleného  studijního oboru Sociální péče, což znamená, že má s  tímto oborem a jeho dvěma zaměřeními mnoho shodných základních znaků týkajících se jak organizace studia, úrovně poskytovaného vzdělání, uplatnění absolventů, tak  i obsahu vzdělávání. Vzdělávací program lze snadno modifikovat na jiné etnické minority.

            Cíle a obsah vzdělávání v zaměření 03 vycházejí z koncepce uvedeného studijního oboru tak, aby  žáci získali nejen specifické znalosti a dovednosti vztahující se k příslušné etnické minoritě a zajišťování jejich potřeb, ale aby získané vzdělání bylo plně souměřitelné se vzděláním  poskytovaným v dalších dvou zaměřeních, popř. aby žáci měli možnost podle svého zájmu v těchto zaměřeních studovat a profilovat se. Vzdělávací obsah tedy tvoří tyto složky: všeobecně vzdělávací, základní odborná,  specificky odborná /profilující/ a klíčové dovednosti. Všeobecně vzdělávací a základní odborná složka jsou  stejné jako pro  studijní zaměření 01 a 02, avšak s určitou modifikací ve struktuře učebního plánu a v rozsahu některých vyučovacích předmětů z důvodů vyššího podílu profilující složky.

            Všeobecné vzdělávání ve svých jednotlivých složkách (jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, estetické a  rozvoje tělesné kultury)  formuluje cíle, které naplňují profil absolventa jak s ohledem na  dosaženou úroveň vzdělání a požadovaný obecný rozvoj, tak s ohledem na odbornou profilaci absolventa. Všeobecné vzdělávání se tak v mnoha aspektech prolíná se vzděláním odborným nebo má odborně-průpravnou funkci.

            Odborné vzdělávání je charakterizováno jednak obecně-odbornou přípravou, vycházející ze Standardu středoškolského odborného vzdělávání příslušného odborného směru, která tvoří základ odborného vzdělávání a je společná pro všechna zaměření, jednak specificky odbornou přípravou zaměřenou na sociální pomoc etnickým skupinám. Specificky odborná (profilující) část vzdělávání zahrnuje učivo poskytující žákům systematické a ucelené znalosti a dovednosti jazykové a sociálně-kulturní /tj. osvojení jazyka a kultury příslušné etnické minority/, vybrané poznatky z oblasti veřejněsprávní, základní dovednosti komunitní práce, péče o dítě a rodinu a další potřebné pro zajišťování sociální pomoci etnickým skupinám včetně zprostředkování kontaktů mezi příslušníky komunity a veřejnou správou  a pro odstraňování bariér mezi menšinami a majoritní společností.                                    

            V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny žákovy  vlastnosti a dovednosti související s jeho přípravou na pracovní, osobní a společenský život. S ohledem na  budoucí pracovní uplatnění absolventů je pozornost věnována zejména :

-        dovednosti prezentovat a vysvětlovat běžné záležitosti písemnou i ústní formou, volit jazykové prostředky adekvátně situaci a tematice,

-        čitelně a přesně zpracovávat písemnosti,

-        zvažovat možnosti řešení problémů a volit vhodné metody a formy řešení,

-        dovednosti  spolupracovat a  vhodným způsobem jednat s druhými  lidmi,

-        schopnosti a ochotě přijímat a nést odpovědnost za svou práci,

-        využívání prostředků sebepoznání a seberegulace pro zdokonalování vlastní osoby a pracovního výkonu i pro působení na jiné lidi.

 

3. Organizace a řízení výuky

            Učební plány odborného zaměření 03 jsou pro všechny kategorie vyučovacích předmětů samostatné. Určité odchylky proti dalším dvěma zaměřením jsou zejména v kategorii předmětů všeobecně vzdělávacích a základních odborných, kde byl snížen /nebo lze snížit/ rozsah některých vyučovacích předmětů nebo je jinak strukturovat. V dálkovém studiu se vzhledem k věku žáků a formě studia nahrazují samostatné vyučovací předměty výtvarná a hudební výchova předmětem estetická výchova. Rozpracování učebních plánů je v kompetenci školy. Při konkretizaci učebních plánů je třeba dbát na to, aby nedošlo ke snížení stanoveného celkového minimálního počtu vyučovacích hodin.

            Součástí odborného vzdělávání je také odborná praxe v celkovém rozsahu 6 - 9 týdnů v denním studiu a  4 - 6 týdnů v dálkovém studiu. Zajištění a organizace odborné praxe jsou v kompetenci školy.  Odborná praxe probíhá především v orgánech veřejné správy, a to podobně jako v zaměření 02 (viz učební osnovy praxe), částečně (po dohodě se školskými úřady a příslušnými institucemi) také v mateřských a základních školách a v zařízeních pro volný čas dětí a mládeže,  kde se žáci připravují na práci pedagogických  asistentů, popř.  v organizacích a sdruženích pro otázky etnických minorit a komunit.

            Pro  výuku všeobecně vzdělávacích, základních odborných a některých profilujících předmětů se používají  tytéž  učební osnovy jako pro další odborná zaměření, eventuálně    učební osnovy alternativní  /např. pro  český jazyk a literaturu, estetické předměty/.       

            Další informace týkající se obecných koncepčních otázek a učební osnovy se nacházejí  v  souboru učebních dokumentů oboru sociální péče schválených  MŠMT ČR dne  12. 9. 1997, č.j. 29 166/97 - 71.

            Ve výuce je žádoucí volit takové metody a formy práce, které rozvíjejí  logické myšlení a vyjadřovací schopnosti žáků, vedou je k samostatnosti při řešení problémů a ke spolupráci s druhými žáky a dalšími lidmi. K prohloubení profesní přípravy  přispívají exkurze a besedy s odborníky, seminární formy práce a žákovské projekty.