PROFIL ABSOLVENTA 

            Absolvent studijního zaměření 03, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, získal úplné střední odborné vzdělání a je připraven pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je  bezprostřední styk s romskou nebo jinou národnostní komunitou v regionu, pomoc jejím příslušníkům při řešení jejich sociálních problémů nebo při jednání s úřady a napomáhání hledání konsensu mezi požadavky majority a reálnou situací komunit. Je schopen se aktivně uplatnit jako produktivní člen společnosti, který je ochoten uplatňovat ve svém osobním životě i v pracovní činnosti principy demokratické společnosti,  dodržovat a hájit  lidská práva. Uvědomuje si vzrůstající nároky na  kvalifikovanou pracovní činnost a uplatnění  na trhu práce i odpovědnost jedince za zabezpečení svých potřeb a potřeb své rodiny. Je vybaven základními dovednostmi pro styk s lidmi.

            Absolvent  se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami:

 

a) V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů

-         dobrou znalostí českého jazyka a kultivovaným vyjadřováním /ústním i písemným/ ve všech komunikativních situacích, které to vyžadují,

-        dovedností samostatně a jazykově správně se vyjadřovat v jazyce dané minority /romském jazyce/  a v dalším studovaném  jazyce v běžných řečových i profesních situacích,

-        základním přehledem o politickém fungování demokratické společnosti,  schopností aktivně se účastnit voleb, dovolat se svých práv a uplatňovat své zájmy i zájmy členů komunity v rámci zákonných norem občanské společnosti,

-         orientací v  problémech soudobého světa  i etnických minorit na základě poznání jejich historických kořenů, znalostí základních historických fakt o naší státnosti a  dějinách minority,

-         kulturním přehledem opírajícím se o poznání různých oblastí umění, pozitivním vztahem ke  kulturním památkám a dovedností uplatňovat kulturně-estetická hlediska  v osobním i pracovním životě,

-         schopností uplatňovat přírodovědné  a matematické poznatky  v  každodenním životě, porozuměním vlivu přírodního prostředí a důsledkům rozvoje vědy a techniky na život lidí i základním problémům životního prostředí a udržitelného života na Zemi,

-         znalostí zásad zdravého způsobu života a rodinného soužití a dovednostmi a návyky potřebnými pro péči o zdraví a pro hodnotný rodinný život,

-         dovedností přesně se vyjadřovat, používat různé prostředky komunikace (matematickou symboliku, grafy, tabulky atp.), analyzovat problémy a navrhovat vhodná řešení, pracovat samostatně i v týmu,

-         získávat a předávat informace a předkládat je v podobě  vhodné pro další využití,

-         pracovat s osobním počítačem, využívat některý z běžných  textových editorů  a aplikační programy, které jsou běžné v jeho budoucí profesi.

 

b) V oblasti odborných vědomostí, dovedností a postojů

-         chápáním funkce  sociální politiky, znalostí  jejích principů a nástrojů, struktury a forem sociální péče,

-         orientací v našem právním řádu a v základních právních normách a dovedností uplatňovat právní vědomosti v oblasti sociální pomoci členům komunity i při posilování právního vědomí občanů,

-         znalostmi organizace veřejné správy a jejich orgánů,  zejména orgánů s územní působností, i základních postupů správního řízení,

-         chápáním fungování tržní ekonomiky a jejího vlivu na sociální systém, dovedností uplatňovat ekonomické poznatky v pracovní činnosti i v osobním životě,

-         znalostí charakteristických rysů příslušné etnické minority a jejích kulturně-historických tradic, orientací ve  složení  minority daného regionu,

-         základními dovednostmi  sociální práce v prostředí etnických skupin a předpoklady pro komunitní práci,

-         dovedností uplatňovat při práci s etnickými skupinami poznatky z oblasti zdravého způsobu života a péče o zdraví v propojenosti se společensky žádoucím fungováním rodiny,  

-         dovedností zpracovávat a vést příslušnou úřední dokumentaci, pracovat s různými zdroji informací, využívat prostředky kancelářské a výpočetní techniky,

-         kultivovaným a taktním vystupováním a jednáním v souladu s pravidly společenského chování a obecně i profesně etickými principy,

-         přiměřenou empatií a tolerancí ke klientům, snahou o objektivní posuzování řešené situace,

-         znalostí etiky sociální péče i požadavků na státního úředníka,

-         dovednostmi samostatné i týmové práce a spolupráce s dalšími odborníky a pracovníky na úseku sociální pomoci  etnickým minoritám,

-         znalostí metod a technik potřebných pro poznání vlastní osobnosti i druhých lidí, pro seberegulaci  a  sebevýchovu,  i pro zvládání stresů a rizikových situací v povolání,

-         vědomím významu vzdělání nejen pro osobní život a uplatnění jedince ve společnosti, ale také pro rozvoj etnických minorit a multikulturní soužití. 

 

Možnosti uplatnění a dalšího vzdělávání

             Absolventi studijního zaměření Sociální činnost v prostředí etnických skupin najdou uplatnění jako pracovníci odborů sociální péče obecních a okresních úřadů, správ sociálního zabezpečení, úřadů práce a různých institucí zabývajících se buď poskytováním sociálních služeb a pomoci, nebo  problematikou etnických minorit. Jsou připraveni pro výkon funkce asistenta v orgánech veřejné správy, popř. pedagogického asistenta ve školách a školských zařízeních. Mají předpoklady pro to, aby se po zapracování a získání potřebných zkušeností uplatnili jako romští poradci, popř. poradci pro jinou minoritu.

            Mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v  oborech sociální práce a sociální pedagogika nebo v oborech sociálnězdravotních a veřejnosprávních.