MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 18. 6. 1998, čj. 21 350/98-23/231, s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

75-41-M/005 (75-46-6) Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny


Denní studium

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

 

  1.

2.

3.

4.

Celkem

 

Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

4

4

3-4

3-4

14-16

 

Cizí jazyk

0-3

2-4

2-4

2-4

8-12

 

Dějepis

2

2

-

-

4

 

Občanská nauka

-

-

2

2

4

 

Matematika

 

6-8

 

 

6-8

 

Základy přírodních věd

 

4-6

 

-

    4-6(2)

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

    8(8)

 

Hudební výchova

2

1

-

-

    3(3)

 

Výtvarná výchova

2

1

-

-

    3(3)

 

Celkem

 

 

 

 

54-64

2.

Odborné předměty

 

 

 

 

 

2.1

Základní

 

 

 

 

 

 

Psychologie

 

 

 

 

      4(1)

 

Osobnostní výchova

 

 

 

 

 4-6(4-6)

 

Zdravotní nauka

 

 

 

 

5(1)

 

Právo

 

 

 

 

5-6(1-2)

 

Sociální politika

 

 

 

 

4

 

Sociální péče

 

 

 

 

4

 

Ekonomika

 

 

 

 

3

 

Výpočetní technika a administrativa 1)

 

 

     6(6)

 

Celkem

 

 

 

 

35-38

2.2

Profilující

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Zaměření 03

 

Romský jazyk                          

 

 

 

 

8

 

Romistika

 

 

 

 

6

 

Základy pedagogiky

 

 

 

 

2

 

Rodinná výchova

 

 

 

 

2(1)

 

Veřejná správa

 

 

 

 

  2-3

 

Základy komunitní práce

 

 

 

 

3-4(2)   

 

Multikulturní soužití                      

 

 

 

 

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

24-26

3.

Výběrové a volitelné předměty

Celkem:                                                                                                         

 

113-128

                   

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku                                                    30 -32

 

Poznámky : 

l. Vyučovací  předmět lze rozdělit na dva samostatné předměty - technika  administrativy a korespondence a výpočetní technika.

2. Rozpracování učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy.

3. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin cvičení, při kterých  lze třídu dělit do skupin, jsou-li splněny podmínky stanovené pro dělení tříd.

4. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10 %celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

5. Obsah učiva se může upravit až do 30% jeho rozsahu  pro zařazení nových poznatků vyplývajících  z rozvoje dané profese a vědy a pro lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

6. Strukturu výběrových, volitelných a nepovinných předmětů i jejich rozsah stanoví ředitel školy.

7. Učební osnovy výběrových, volitelných a nepovinných vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy.

8.  Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívá platných učebních osnov pro SOŠ.

9. V zaměření 03 lze snížit počet hodin cizího jazyka, pokud nebude předmětem maturitní zkoušky, při minimálním počtu 2 vyučovací hodiny týdně.

 

 

 

Dálkové studium

Vyučovací předměty

Počet hodin konzultací

 

celkem

 

 

1. Všeobecně vzdělávací předměty

 

Český jazyk a literatura

140-160

Cizí jazyk

80-120 (80-120)

Dějepis

30

Občanská nauka

30

Matematika

50-60

Základy přírodních věd

30-40 (10-15)

Estetická výchova

30

 

 

Celkem

390-450

 

 

2. Odborné předměty

 

2.1 Základní

 

Psychologie

40 (10)

Osobnostní výchova

30 (30)

Zdravotní nauka

40

Právo

50

Sociální politika

40

Sociální péče

40

Ekonomika

30

Výpočetní technika

50 (50)

Celkem

320

2.2 Profilující

 

Romský jazyk

80

Romistika

60

Základy pedagogiky

30

Rodinná výchova

20

Veřejná správa

40

Základy komunitní práce

45

Multikulturní soužití

15

Celkem

290

 

 

Všeobecně vzdělávací a odborné celkem

1000 - 1060

 

 

3. Výběrové a volitelné předměty

 

 

 

Počet konzultací celkem za 1.- 5. ročník

1000-1100

Počet hodin konzultací v ročníku

200-220

  

Poznámky k učebním plánům studia při zaměstnání: 

1. Vyučovací předmět výpočetní technika a administrativa lze rozdělit na dva samostatné předměty - technika administrativy a korespondence a výpočetní technika. 

2. Rozpracování učebního plánu do ročníků je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy. 

3. Počty  hodin  v závorce  uvádějí  počet  hodin  cvičení, při kterých lze třídu dělit do skupin, jsou-li splněny podmínky stanovené pro dělení tříd, nebo organizovat intenzívní soustředění. 

4. Výběr a struktura volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Hodiny určené pro volitelné předměty lze využít i k posílení základních povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

5. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu konzultací určených učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stavovený celkový počet konzultací nebude překročen. 

6. Obsah učiva se může upravit až do 30% jeho rozsahu pro zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje dané profese a vědy a pro lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám  

7.  Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívá platných učebních osnov pro SOŠ. Všechny předměty se vyučují podle učebních osnov denního studia, s výjimkou předmětu estetická výchova. 

8. Při výuce cizího jazyka se doporučuje zavést jako povinnou součást výuky 1. ročníku intenzivní jazykový kurz v rozsahu minimálně 20 hodin. 

9. Rozsah souvislé odborné praxe činí 4-6 týdnů. Praxe se zařazuje od 2. ročníku výše. Odborná praxe má charakter řízené praxe.