MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. září 1997, č.j. 29 166/97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

75-41-M/002 SOCIÁLNÍ PÉČE

Zaměření: 0l Pečovatelská činnost, 02 Sociálněsprávní činnost


Denní studium absolventů základní školy

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3 3 3 3 12(12)
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka - - 2 2 4
Matematika 8 8
Základy přírodních věd 4-6 - 4-6(2)
Tělesná výchova 2 2 2 2 8(8)
Hudební výchova 2 2 - - 4(4)
Výtvarná výchova 2 2 - - 4(4)
Celkem 60-62
2. Odborné předměty
2.1 Základní
Psychologie 4(1)
Osobnostní výchova 4-6(4-6)
Zdravotní nauka 6
Právo 4
Sociální politika 2
Sociální péče 6
Ekonomika 2
Výpočetní technika a administrativa 1) 6(6)
Celkem 34-36
2.2 Profilující
2.2.1 Zaměření 01 Pečovatelská činnost
Psychologie 2
Speciální pedagogika 4
Pečovatelství 4(4)
Péče o staré občany 2
Organizace volného času 4-6(4-6)
Zdravotně tělesná výchova 3-4(2-3)
Odborná praxe 4(4)
Celkem 23-26
2.2.2 Zaměření 02 Sociálněsprávni činnost
Právo 3(1)
Sociální politika 2
Ekonomika 3
Veřejné finance 4(1)
Sociální zabezpečení 6(3)
Aplikovaná výpočetní technika 3(3)
Celkem 21
3. Výběrové a volitelné předměty
Celkem 120-128
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 30-32


Poznámky :

l. Vyučovací předmět lze rozdělit na dva samostatné předměty - technika administrativy a korespondence a výpočetní technika.

2. Rozpracování učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy.

3. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin cvičení, při kterých lze třídu dělit do skupin, jsou-li splněny podmínky stanovené pro dělení tříd..

4. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

5. Obsah učiva se může upravit až do 30% jeho rozsahu pro zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje dané profese a vědy a pro lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

6. Strukturu výběrových, volitelných a nepovinných předmětů i jejich rozsah stanoví ředitel školy.

7. Učební osnovy výběrových, volitelných a nepovinných vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy.

8. Při výběru předmětů výběrových se vychází z příslušného odborného zaměření.

9. Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívá platných učebních osnov pro SOŠ.

Příklady výběrových a volitelných předmětů

Výběrové předměty:

výživa a příprava pokrmů, hudebně pohybová výchova, dramatická výchova, hra na hudební nástroj, znaková řeč, kosmetická péče, ekonomická cvičení, multikulturní soužití, národnostní a etnické menšiny, řízení neziskových organizací

Volitelné předměty:

další cizí jazyk, přírodovědné praktikum, matematický seminář, společenskovědní seminář, Rodinná výchova, jazykové praktikum