MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. září 1997, č.j. 29 166/97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

75-46-6 SOCIÁLNÍ PÉČE

Zaměření: 0l Pečovatelská činnost, 02 Sociálněsprávní činnost


Večerní studium

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 10
Cizí jazyk 12(12)
Dějepis 2
Občanská nauka 2-3
Matematika 4-5
Základy přírodních věd 4(2)
Hudební výchova 3-4(3-4)
Výtvarná výchova 3-4(3-4)
Celkem 40-44
2. Odborné předměty
2.1 Základní
Psychologie 3(1)
Osobnostní výchova 2-3(2-3)
Zdravotní nauka 3-4
Právo 3
Sociální politika 2
Sociální péče 4-5
Ekonomika 2
Výpočetní technika a administrativa 3-4(3-4)
Celkem 22-26
2.2 Profilující
2.2.1 Zaměření 01 Pečvatelská činnost
Psychologie 1
Speciální pedagogika 2
Pečovatelství 3(3)
Péče o staré občany 1
Organizace volného času 3-4(3-4)
Zdravotně tělesná výchova 3
Celkem 13-14
2.2.2 Zaměření 02 Sociálněsprávní činnost
Právo 2
Sociální politika 2
Ekonomika 2
Veřejné finance 2-3
Sociální zabezpečení 3-4(1-2)
Aplikovaná výpočetní technika 2(2)
Celkem 13-15
3. Výběrové a volitelné předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin celkem za 1. - 5. ročník 80-90
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 16-18


Poznámky :

1. Vyučovací předmět lze rozdělit na dva samostatné předměty - technika administrativy a korespondence a výpočetní technika

2. Rozpracování učebního plánu do ročníků je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy.

3. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin cvičení, při kterých lze třídu dělit do skupin, jsou-li splněny podmínky stanovené pro dělení tříd, nebo organizovat intenzívní soustředění.

4. Výběr a struktura volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Výběrové předměty jsou voleny tak, aby prohlubovaly odborné vzdělání žáka, volitelné předměty rozšiřují všeobecný profil žáků (příklady viz učební plán denního studia). Hodiny určené pro volitelné předměty lze využít i k posílení základních povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

5. Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívá platných učebních osnov pro SOŠ. Všechny předměty se vyučují podle učebních osnov denního studia.

6. Ve výuce cizího jazyka je žádoucí zařadit výuku západního jazyka. Doporučuje se zavést, zvl. v dálkovém studiu, jako povinnou součást výuky 1. ročníku intenzívní jazykový kurz v rozsahu minimálně 2O hodin.

7. Rozsah souvislé odborné praxe činí 3 - 5 týdnů. Praxe se zařazuje od 2. ročníku výše a žáci ji vykonají na jiném pracovišti než je vlastní. Odborná praxe má charakter řízené praxe.