Profil absolventa

Absolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Podle odborného zaměření mají žáci prohloubenou přípravu pro vybrané specifické skupiny činností, a to:

Obor Pečovatelská činnost připravuje zejména pro tyto činnosti osobní asistence, domácí péče a ústavní péče:

- zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb),

- zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady,

- vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty,

- udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny,

- podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích,

- podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků,

- provádění, pod vedením odborníka, jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, zacvičování ap. a pracovní terapie),

- podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie,

- příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými),

- spolupráce s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené, svépomocnými organizacemi.


Absolvent, který získal úplné střední vzdělání, se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami:

a) V oblasti všeobecného vzdělání

- spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním,

- kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění /literatura, hudba, výtvarné umění, dramatické projevy/, vědomým vyhledáváním kulturních a estetických zážitků, dovedností uplatňovat kulturně estetická hlediska v osobním životě i profesi,

- znalostí jednoho světového jazyka,

- chápáním principu fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací a ochotou uplatňovat a bránit základní lidská práva a svobody pro všechny,

- dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu,

- schopností aplikace přírodovědných poznatků a matematických dovedností v praxi,

- znalostí zásad zdravého životního stylu a dovednostmi a návyky péče o vlastní zdraví.

b) V oblasti základního odborného vzdělání

- znalostí principů a nástrojů sociální politiky ČR, organizace a řízení sociální péče,

- orientací v našem právním řádu a v základních právních normách sociální péče,

- chápáním základních ekonomických jevů, zejména ve vztahu k sociální politice a sociálním zařízením,

- znalostmi ze somatologie, vědomostmi a dovednostmi péče o zdraví klientů, prevence onemocnění, znalostmi hygienických zásad a zásad první pomoci,

- připraveností pomáhat klientům překonávat nebo se vyvarovat vzniku závislostí,

- znalostí základních forem a metod sociální péče o vybrané skupiny klientů (zdravotně postižené, staré občany, děti),

- vědomostmi a dovednostmi pro organizování a zajišťování sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních,

- dovedností zpracovávat a vést příslušnou úřední dokumentaci, pracovat s různými zdroji informací , využívat prostředky kancelářské a výpočetní techniky,

- kultivovaným a taktním jednáním s klienty, přiměřenou empatií, schopností uplatňovat při péči o klienty poznatky z psychologie a pedagogiky,

- znalostí etiky sociální péče a snahou o její dodržování,

- dovedností samostatné i týmové práce a spolupráce se sociálním pracovníkem a zdravotnickým personálem a dalšími pracovníky na úseku sociální péče,

- znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace, sebevýchovy, zvládání stresů a rizikových problémů povolání.

c/ V oblasti specifických činností:

- dovednostmi potřebnými pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a pracovních návyků a individuálních zájmů, pro upevňování jeho fyzické kondice a péče o zdraví,

- znalostí základních ošetřovatelských a pečovatelských činností a postupů,

- dovedností provádět sociální aktivizaci a terapii klientů, zabezpečovat jim kontakty s úřady a okolím,

- dovedností uplatňovat při péči o klienty postupy a formy adekvátní jejich zdravotnímu a sociálnímu handicapu,

- zabezpečovat terénní pečovatelskou službu, podílet se na zajišťování ústavní péče,

- vést agendu o sociálním klientovi, provádět pod odborným vedením dílčí sociální šetření.


Možnosti uplatnění a dalšího vzdělávání

Absolventi studijního oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče.

Mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.