MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. září 1997, č.j. 29 166/97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost


Dálkové studium

Vyučovací předměty Počet hodin konzultací celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk 100
Cizí jazyk 120-140(120-140)
Dějepis 30
Občanská nauka 30
Matematika 50-70
Základy přírodních věd 30-50(10-15)
Hudební výchova 40(40)
Výtvarná výchova 40(40)
Celkem 440-500
2. Odborné předměty
2.1 Základní
Psychologie 40(10)
Osobnostní výchova 40(40)
Zdravotní nauka 40
Právo 30
Sociální politika 20
Sociální péče 50-60
Ekonomika 20
Výpočetní technika a administrativa 30-40(30-40)
Celkem 270-290
2.2 Profilující
Zaměření pečvatelská činnost
Psychologie 10
Speciální pedagogika 30-40
Pečovatelství 40(40)
Péče o staré občany 10
Organizace volného času 40-60(30-50)
Zdravotně tělesná výchova 30-40
Celkem 160-200
3. Výběrové a volitelné předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin celkem za 1. - 5. ročník 950-1000
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 190-200


Poznámky :

1. Vyučovací předmět lze rozdělit na dva samostatné předměty - technika administrativy a korespondence a výpočetní technika

2. Rozpracování učebního plánu do ročníků je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy.

3. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin cvičení, při kterých lze třídu dělit do skupin, jsou-li splněny podmínky stanovené pro dělení tříd, nebo organizovat intenzívní soustředění.

4. Výběr a struktura volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Výběrové předměty jsou voleny tak, aby prohlubovaly odborné vzdělání žáka, volitelné předměty rozšiřují všeobecný profil žáků (příklady viz učební plán denního studia). Hodiny určené pro volitelné předměty lze využít i k posílení základních povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

5. Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívá platných učebních osnov pro SOŠ. Všechny předměty se vyučují podle učebních osnov denního studia.

6. Ve výuce cizího jazyka je žádoucí zařadit výuku západního jazyka. Doporučuje se zavést, zvl. v dálkovém studiu, jako povinnou součást výuky 1. ročníku intenzívní jazykový kurz v rozsahu minimálně 2O hodin.

7. Rozsah souvislé odborné praxe činí 3 - 5 týdnů. Praxe se zařazuje od 2. ročníku výše a žáci ji vykonají na jiném pracovišti než je vlastní. Odborná praxe má charakter ízené praxe.