MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. září 1997, č.j. 29 166/97-71 s účinností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


Příklad konkretizace učebního plánu


studijního oboru

75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská činnost

Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3 3 3 3 12(12)
Dějepis 2 2 - - 4
Občanská nauka - - 2 2 4
Matematika 3 3 2 8
Základy přírodních věd 2(0,5) 2(0,5) - 4(1)
Tělesná výchova 2 2 2 2 8(8)
Hudební výchova 2 2 - - 4(4)
Výtvarná výchova 2 2 - - 4(4)
Celkem 19 19 12 10 60
2. Odborné předměty
2.1 Základní
Psychologie 2 2 - - 4
Osobnostní výchova 2 2 - - 4(4)
Zdravotní nauka 3 3 - - 6
Právo - - 2 2 4
Sociální politika 2 - - - 2
Sociální péče - 2 2 2 6
Ekonomika - - 2 - 2
Výpočetní technika a administrativa 1) 2 2 2 - 6(6)
Celkem 11 11 8 4 34
2.2 Profilující
Psychologie - - 2 - 2
Speciální pedagogika - 2 2 - 4
Pečovatelství - - 2 2 4(4)
Péče o staré občany - - 2 - 2
Organizace volného času - - 2 2 4(4)
Zdravotně tělesná výchova - - - 3 3(2)
Odborná praxe - - - 4 4(4)
Celkem - 2 10 11 23
3. Výběrové a volitelné předměty - - 2 5 7
Počet týdenních vyučovacích hodin celkem 30 32 32 30 124