CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUNázev studijního oboru:    75-41-M/004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost

Délka a forma studia:    4 roky denní studium

5 let studium při zaměstnání

- večerní

- dálkové

Obor je určen:    pro absolventy ZŠ

Podmínky pro přijetí:    úspěšné ukončení 9. roč. ZŠ, splnění podmínek přijímacího řízení, zájem a předpoklady pro práci se sociálně handicapovanými

Způsob ukončení studia:    maturitní zkouška

Dosažené vzdělání:    úplné střední odborné vzdělání (ÚSOV)


Pojetí studijního oboru

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních nebo soukromých), v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. okresní správy soc. zabezpečení, sociálních referátů okresních a obecních úřadů).

Studijní obor je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření.

Zaměření Sociálněsprávní činnost připravuje žáky pro technickoadministrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek.

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: Všeobecně vzdělávací a odborná. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Tvoří ho vzdělání jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, estetické a tělesná výchova.

Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se přitom klade na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na bezpředsudkový přístup ke klientům, přiměřenou empatií, komunikativní dovednosti a profesní etiku.

Vyučovací předměty se dělí na základní, profilující, výběrové a volitelné. Základní vyučovací předměty jsou povinné pro všechny žáky. Vedle předmětů všeobecně vzdělávacích k nim patří skupina předmětů odborných, které představují nezbytný odborný základ stud. oboru a příslušné profese. Jsou to zejména sociální politika a sociální péče, zdravotní nauka, psychologie a osobnostní výchova zaměřená především na sociálně komunikativní výcvik žáků. K dalším odborně průpravným předmětům patří právo, ekonomika, výpočetní technika a administrativa. Na tyto předměty navazuje skupina profilujících odborných předmětů příslušného zaměření.

Výběrové vyučovací předměty pomáhají dotvářet odborný profil žáka, volitelné předměty rozšiřují jeho všeobecné vzdělání. Výběr a struktura volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci školy. Volba odborného zaměření i výběrových předmětů umožňuje škole reagovat pružněji i na sociální situaci v regionu a trh práce.

Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe. Žáci obou zaměření denního studia absolvují odbornou praxi v rozsahu 6-8 týdnů celkem, tj. 2-3 souvislé týdny v ročníku počínaje 2. ročníkem. Žáci zaměření 01 Pečovatelská činnost vykonají kromě toho tzv. průběžnou praxi zařazovanou pravidelně po celý školní rok, a to v rozsahu 4 vyuč. hodiny celkem. Žáci studia při zaměstnání vykonají odbornou praxi v rozsahu 3 - 5 týdnů celkem. Tato praxe by měla proběhnout na jiném než vlastním pracovišti, aby se seznámili s problematikou svého oboru šířeji.

Učební plán je zpracován v části všeobecně vzdělávací převážně jako fixní, v části odborné a ve studiu při zaměstnání jako rámcový. Závazně stanoví minimální rozsah vyučovacích hodin příslušného předmětu za celé studium. Rozpracování učebního plánu do ročníků je v kompetenci ředitele školy. Při jeho konkretizaci je třeba dbát jednak na to, aby nedošlo ke snížení stanoveného minimálního počtu hodin, jednak na návaznost vzdělávacího obsahu (např. zdravotních nauk a pečovatelství) a vyučovacích předmětů povinného základu zařazených i ve skupině předmětů profilujících. Možnosti rozpracování rámcového učebního plánu pro denní studium jsou uvedeny jako příklad.