PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Podle odborného zaměření mají žáci prohloubenou přípravu pro vybrané specifické skupiny činností, a to:

V oboru Sociální péče - sociálněsprávní činnost jsou žáci připraveni zejména pro tyto činnosti:

- vyměřování, vypočítávání a rozhodování o snížení, navýšení a odejmutí sociálních dávek podle příslušných předpisů,

- vedení evidence sociálně potřebných občanů,

- zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace,

- zpracování podkladů pro plány sociální pomoci,

- administrativní zpracování dílčích agend sociální péče,

- organizování sociálních služeb, hospodářské a správní řízení sociálních zařízení a organizací.

Absolvent, který získal úplné střední vzdělání, se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami:

a) V oblasti všeobecného vzdělání

- spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním,

- kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění /literatura, hudba, výtvarné umění, dramatické projevy/, vědomým vyhledáváním kulturních a estetických zážitků, dovedností uplatňovat kulturně estetická hlediska v osobním životě i profesi,

- znalostí jednoho světového jazyka,

- chápáním principu fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotovou orientací a ochotou uplatňovat a bránit základní lidská práva a svobody pro všechny,

- dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu,

- schopností aplikace přírodovědných poznatků a matematických dovedností v praxi,

- znalostí zásad zdravého životního stylu a dovednostmi a návyky péče o vlastní zdraví.

b) V oblasti základního odborného vzdělání

- znalostí principů a nástrojů sociální politiky ČR, organizace a řízení sociální péče,

- orientací v našem právním řádu a v základních právních normách sociální péče,

- chápáním základních ekonomických jevů, zejména ve vztahu k sociální politice a sociálním zařízením,

- znalostmi ze somatologie, vědomostmi a dovednostmi péče o zdraví klientů, prevence onemocnění, znalostmi hygienických zásad a zásad první pomoci,

- připraveností pomáhat klientům překonávat nebo se vyvarovat vzniku závislostí,

- znalostí základních forem a metod sociální péče o vybrané skupiny klientů (zdravotně postižené, staré občany, děti),

- vědomostmi a dovednostmi pro organizování a zajišťování sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních,

- dovedností zpracovávat a vést příslušnou úřední dokumentaci, pracovat s různými zdroji informací , využívat prostředky kancelářské a výpočetní techniky,

- kultivovaným a taktním jednáním s klienty, přiměřenou empatií, schopností uplatňovat při péči o klienty poznatky z psychologie a pedagogiky,

- znalostí etiky sociální péče a snahou o její dodržování,

- dovedností samostatné i týmové práce a spolupráce se sociálním pracovníkem a zdravotnickým personálem a dalšími pracovníky na úseku sociální péče,

- znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace, sebevýchovy, zvládání stresů a rizikových problémů povolání.

c/ V oblasti specifických činností jednotlivých zaměření :

- znalostí správního práva, prohloubenými vědomostmi z dílčích právních odvětví, znalostmi z oblasti ekonomiky a financování sociální sféry a soc. zařízení,

- znalostmi a dovednostmi potřebnými pro poskytování dávek sociálního zabezpečení,

- základními dovednostmi řízení sociálních služeb, znalostmi činnosti sociálních referátů obecních a okresních úřadů,

- orientací v sociální problematice regionu.

Možnosti uplatnění a dalšího vzdělávání

Absolventi studijního oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ soc. zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče.

Mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních.