CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

75-41-M006 Výchovná a humanitární činnost

Zaměření:

01 Sociálně výchovná činnost

02 Sociálně administrativní činnost

 

1. Základní údaje:

- Délka a forma přípravy : 4 roky denní studium

- Obor je určen pro hochy a dívky

- Základní podmínky pro přijetí :úspěšné ukončení základní školy, úspěšné vykonání

přijímacího řízení

- Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

- Poskytované vzdělání : úplné střední odborné

2. Charakteristika studijního oboru:

- Studijní obor Výchovná a humanitární činnost poskytuje žákům úplné střední odborné vzdělání a připravuje je na výkon pedagogických a osvětových činností všude tam, kde je předmětem pracovního působení člověk a uspokojování jeho potřeb.Pedagogická problematika a charakter přípravy se spojuje na požadované úrovni s činnostmi organizátorskými, administrativně právními a řídícími.

- Uvedený rozsah výchovy a vzdělání vytváří předpoklady k uplatnění a k pohotové adaptaci v rozmanitých pracovních činnostech příslušného zaměření, a to buď v sociálně výchovné činnosti, nebo v činnostech organizačních a administrativních při řízení a zajišťování sociální péče.

- Obsah studia je uspořádán v souladu s výše uvedenou rámcovou charakteristikou studijního oboru. Ve vyučovacích předmětech je zahrnuto učivo všeobecně vzdělávací a odborné, ve vztazích, které jsou účelné pro celkový rozvoj osobnosti žáka i jeho profesionální utváření.

- Obsah výchovy a vzdělání má teoretickopraktický charakter.

- Zvláštní pozornost je věnována rozvoji kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky správného projevu, kultivaci zájmů a postojů prostřednictvím mateřského jazyka a jeho kulturního dědictví. Osvojování cizího jazyka utváří řečové dovednosti nezbytné pro aktivní samostatné jednání ve vzniklé cizojazyčné komunikativní situaci a vytváří i dovednosti s porozuměním orientovat se v oblasti odborné.

- Pro utváření osobnosti žáka mají mimořádnou závažnost společenskovědní předměty, které mu poskytují v návaznosti na učivo základní školy další objektivní vědomosti z historie i současnosti, umožňují mu orientovat se v obecně lidských, občanských a právních i filozofických otázkách.

- Předměty přírodovědního charakteru taktéž v návaznosti na vyučovací předměty základní školy dále rozvíjejí vědomosti o základních pojmech, zákonitostech a zákonech v matematice, fyzice, chemii a biologii, vybavují žáky příslušnými dovednostmi a podílejí se na utváření jejich vztahu k reálnému světu i životnímu prostředí.

- Od 3.ročníku jsou zařazeny profilující povinně volitelné předměty. Jejich výběr se řídí osobními zájmy a schopnostmi žáka a umožňuje specializaci v profesním zaměření.

 

01 Sociálně výchovná činnost:

- Žáci si prohlubují poznatky i dovednosti, sociální interakce, percepce a komunikace. Osvojují si metody moderního řízení týmové práce a sociální kooperace. Formují se přístupy k člověku, zejména sociálně potřebnému. Dále se teoreticky i prakticky seznamují se strukturou a formami práce v nejrůznějších sociálně výchovných zařízeních a institucích.

 

02 Sociálně administrativní činnost:

- Žáci se učí pracovat s moderní kancelářskou a výpočetní technikou, získávají základní poznatky a dovednosti z ekonomiky a dalších souvisejících disciplin, osvojují si teoreticky i prakticky základy finančního plánování a hospodaření.

- Součástí výuky je odborná praxe v sociálně výchovných zařízeních, institucích a v organizacích zabezpečujících sociálně administrativní činnost.