PROFIL ABSOLVENTA

76-41-M/006 Výchovná a humanitární činnost

Zaměření:

01 Sociálně výchovná činnost

02 Sociálně administrativní činnost

 

Absolvent studijního oboru Výchovná a humanitární činnost získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.Je připraven pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi,pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb či pedagogická práce s lidmi v ústavech sociální péče a v jiných zařízeních.Absolventi odborného zaměření sociálně administrativní činnost jsou připraveni pro výkon odborných činností na úrovni středního managementu v sociální oblasti. Absolvent studijního oboru se vyznačuje následujícími základními kvalitami:

- spolehlivou znalostí českého jazyka a dovedností kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, schopností aktivně užívat jeden cizí jazyk

- všeobecným kulturním rozhledem, prohloubeným vzděláním hudebním a výtvarným a schopností využívat tyto vědomosti a dovednosti v pracovní činnosti, - schopností rozumět podstatě společenského dění i přírodních zákonitostí, které mu umožňují analyzovat jevy a situace, nacházet jejich příčiny a vztahy, určovat jejich možné důsledky, schopnosti orientovat se v těchto jevech a procesech, dokumentovat je, hodnotit a využívat při řešení konkrétních situací

- základními vědomostmi z různých vědních oblastí o člověku - o jeho biologických i sociálních potřebách,zvláštnostech a rizicích v jednotlivých životních obdobích s důrazem na rozvoj individuality jedince jako subjektu i s ohledem na jeho postavení v sociálním prostředí,

- chápáním strategie sociální politiky našeho státu, dovedností orientovat se ve struktuře a formách sociální péče státního i nestátního charakteru

- znalostí základních právních norem a předpisů sociálního zabezpečení a sociální péče a všeobecným přehledem o dalších právních odvětvích

- citlivým a kladným citovým vztahem k lidem, kultivovaným chováním a pedagogickým taktem.

- uplatňováním obecně i profesně etických zásad, respektováním základních lidských práv a nezištnou pomocí při jejich uplatňování v duchu humanity, demokracie, rasové a náboženské tolerance

- dovednostmi a návyky potřebnými pro sebepoznání a sebevýchovu, pro vyrovnávání se se stresem a pracovním zatížením

- předpoklady a dovednostmi potřebnými pro samostatnou i týmovou práci.

Absolvent odborného zaměření sociálně výchovná činnost má osvojeny vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení schopností a individuálních zájmů dětí i dospělých v zařízeních sociální péče i pro upevňování jejich fyzické kondice a péče o zdraví. Absolvent odborného zaměření sociálně administrativní činnost je vybaven vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro činnosti administrativního, komunikativního, organizačního a řídícího charakteru, ovládá psaní strojem, práci s kancelářskou technikou i moderními informačními prostředky. Má znalosti sociálně ekonomických a společenských jevů potřebné pro chápání vývojových trendů rozvoje demokratické společnosti a tržní ekonomiky.

Absolvent studijního oboru se uplatní samostatně i v odborných týmech všude tam, kde lze využívat vytvořených předpokladů k sociální nebo výchovné činnosti. Získané teoretické i praktické poznatky o problémech jednotlivce, rodiny i dalších sociálních skupin mu umožní činnost nejen ve státních zařízeních sociální péče pro děti i dospělé, ale také v sdruženích a organizacích humanitárního charakteru, v preventivní poradenské i terapeutické péči. Podle svého odborného profilu (zaměření) najde uplatnění buď jako výchovný pracovník v sociálních zařízeních, nebo jako technicko-administrativní pracovník v různých sociálních organizacích, odborech sociálního zabezpečení a péče, případně může studovat na vysoké škole.