MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 30. srpna 1995, č.j. 21 258/95-23, s účinností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

 

76-41-M/006 Výchovná a humanitární činnost

Zaměření:  

01 Sociálně výchovná činnost

02 Sociálně administrativní činnost

 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku: 32,celkem: 128:

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

1.Všeobecně vzdělávací

       

65-70

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Dějepis

3-4

-

-

-

3-4

Zeměpis

2

-

-

-

2

Základy společenských věd

-

-

3-4

-

3-4

Fyzika

2-3(1)

-

-

-

2-3(1)

Chemie

2-3(1)

-

-

2-3(1)

 

Biologie

5-6(2)

-

-

-

5-6(2)

Matematika

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Hudební výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Výtvarná výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

2. Odborné předměty

         

2.1. Základní odborné předměty

       

27

Pedagogika a psychologie

       

4

Speciální pedagogika a humanitární výchova

       

2

Osobnostní a dramatická výchova

       

4(4)

Technika administrativy

       

2(2)

Výpočetní a didaktická technika

       

4(4)

Sociální politika

       

2

Základy práva

       

2

Odborná praxe

       

7

2.2. Profilující odborné předměty

       

21-22

Zaměření - 01 sociálně výchovná činnost

       

22

Pedagogika a psychologie

       

4

Speciální pedagogika a humanitární výchova

       

2

Hudební výchova s metodikou

       

4

Výtvarná výchova s metodikou

       

4

Zdravotní tělesná výchova

       

4

Pracovní praktikum

       

4

Zaměření - 02 sociálně administrativní činnost

       

21

Účetnictví

       

4

Ekonomika

       

4

Hospodářská korespondence

       

3

Aplikovaná výpočetní technika

       

5(5)

Sociální a zdravotní zabezpečení

       

3(1)

Sociální péče

       

2

3. Výběrové a volitelné předměty

       

0-12

Celkem

       

128

4. Nepovinné předměty

         

 

Poznámky:

1. Konkretizace učebního plánu je v kompetenci ředitele školy. Rozpracovaný učební plán je součástí dokumentace školy

2. Počty hodin v závorce uvádějí počet hodin cvičení, při kterých lze třídu dělit do skupin. Další případné dělení je dáno platnými předpisy.

3. Výběr a struktura volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy.

4. Hodiny určené pro volitelné a výběrové předměty lze využít i k posílení základních povinných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.

5. Výběr a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele školy. Příklady volitelných a výběrových předmětů. Výběrové předměty:

Zaměření 01 : Muzikoterapie, Arteterapie, Ergoterapie, Znaková řeč, Základy geronotologie, Pečovatelství, Hra na hudební nástroj

Zaměření 02 : Ekonomické cvičení, Zpracování informací, Personalistika

 

Volitelné předměty : Další cizí jazyk, Matematický seminář, Společenskovědní seminář, Přírodovědné praktikum, Ekologie, Aplikovaná psychologie, Speciálně pedagogický seminář

 

Zaměření 01 - Sociálně výchovná činnost:

Denní studium absolventů základní školy (Konkrétní varianta SPgŠ Boskovice):

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku: 32,celkem: 128

Vyučovací předměty

Počet vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

1.Všeobecně vzdělávací předměty

         

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Dějepis

2

2

-

-

4

Zeměpis

2

-

-

-

2

Základy společenských věd

-

-

2

2

4

Fyzika 2(1)

-

-

-

2(1)

 

Chemie 2(1)

-

-

-

2(1)

 

Biologie

2(1)

2(1)

2

-

6(2)

Matematika

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Hudební výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Výtvarná výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Celkem

24

18

14

12

68

2. Odborné předměty

         

2.1. Základní odborné předměty

         

Pedagogika a psychologie

2

2

-

-

4

Speciální pedagogika a humanitární výchova

-

2

-

-

2

Osobnostní a dramatická výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Technika administrativy

2(2)

-

-

-

2(2)

Výpočetní a didaktická technika

2(4)

2(4)

-

-

4(8)

Sociální politika

-

2

-

-

2

Základy práva

-

2

-

-

2

Odborná praxe

-

-

3

4

7

Celkem

8

12

3

4

27

2.2. Profilující odborné předměty

         

Pedagogika a psychologie

-

-

2

2

4

Speciální pedagogika a humanitární výchova

-

-

2

-

2

Hudební výchova s metodikou

-

-

2

2

4

Výtvarná výchova s metodikou

-

-

2

2

4

Zdravotní tělesná výchova

-

-

2

2

4

Pracovní praktikum

-

-

2

2

4

Celkem

-

-

12

10

22

3. Výběrové a volitelné předměty

-

2

3

6

11

Povinné vyučovací předměty

32

30

29

26

117

Výběrové a volitelné předměty

-

2

3

6

11

4. Nepovinné předměty

         

 

 

Zaměření 02 - Sociálně administrativní činnost

Denní studium absolventů základní školy (Konkrétní varianta SPgŠ Boskovice):

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 32,celkem 128

Vyučovací předměty

Počet vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

1.Všeobecně vzdělávací předměty

         

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3(3)

3(3)

3(3)

3(3)

12(12)

Dějepis

2

2

-

-

4

Zeměpis

2

-

-

-

2

Základy společenských věd

-

-

2

2

4

Fyzika

2(1)

-

-

-

2(1)

Chemie

2(1)

-

-

-

2(1)

Biologie

2(1)

2(1)

2

-

6(2)

Matematika

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Hudební výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Výtvarná výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Celkem

24

18

14

12

68

2. Odborné předměty

         

2.1. Základní odborné předměty

         

Pedagogika a psychologie

2

2

-

-

4

Speciální pedagogika a humanitární výchova

-

2

-

-

2

Osobnostní a dramatická výchova

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Technika administrativy

2(2)

-

-

-

2(2)

Výpočetní a didaktická technika

2(4)

2(4)

-

-

4(8)

Sociální politika

-

2

-

-

2

Základy práva

-

2

-

-

2

Odborná praxe

-

-

3

4

7

Celkem

8

12

3

4

27

2.2. Profilující odborné předměty

         

Účetnictví

-

-

2

2

4

Ekonomika

-

-

2

2

4

Hospodářská korespondence

-

-

3(1)

-

3(1)

Aplikovaná výpočetní technika

-

-

3

2

5

Systém sociálního zabezpečení

-

-

-

3

3

Sociální péče

-

-

-

2

2

Celkem

-

-

10

11

21

3. Výběrové a volitelné předměty

-

2

5

5

12

Povinné vyučovací předměty

32

30

27

27

116

Výběrové a volitelné předměty

-

2

5

5

12

4. Nepovinné předměty